Termin odpowiedzi na pytania pzp 2021

Pobierz

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA.. Nie oznacza to jednak, że termin na złożenie wniosku winien być liczony "wstecz".Ostatni możliwy termin udzielenia odpowiedzi (bez przedłużania TSO):: 2021-09-03 Liczba dni roboczych terminu odpowiedzi: 4NOWE PZP Pytania i odpowiedzi Odpowiedź na pytanie uczestnika webinaru: "Jak ustalić termin żądania złożenia JEDZ-a tylko przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona?". Przedstawiamy zatem wybrane obowiązki Zamawiającego w Nowym PZP.. 2 kc nie uwzglednia się dnia w którym nastąpiło zdarzenie, którym tutaj jest składanie ofert, czyli liczymy 2 dni od 22.04.13.05.2021 r. h: 09:00: SWZ Odpowiedzi na pytania.. Biorąc pod uwagę 111 par.. 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przypadku skrócenia .Odpowiedź - przyjęto, że mamy do czynienia z trybem przetargu nieograniczonego: Ad.. z 2021 r., poz. 1129) , zwanej dalej "ustawą Pzp", Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej "SWZ" wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.02.06.2021 r. - opublikowano drugi pakiet odpowiedzi na pytania do SWZ.. 15 lut 2021, 00:00W nowym Pzp utrzymano zasadę, iż zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do zamawiającego w określonym terminie.. Przepis ten wskazuje jednoznacznie, że zdarzenie, od którego należy liczyć bieg terminu składania ofert należy uznać "przekazanie ogłoszenia o zamówieniu UOPWE" (tak m .Wyznaczony przez zamawiającego termin na dokonanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia obejmujący 2 lub więcej dni powinien zawierać co najmniej 2 dni robocze (uregulowanie odmienne niż ma to miejsce na gruncie Kodeksu Cywilnego), przy czym za dzień roboczy uznawany jest każdy inny dzień niż ten uznany ustawowo za wolny .Odpowiedzi na pytania do SWZ..

Do Zamawiającego wpłynęły pytania do SWZ, na które zgodnie z art. 135 ust.

Musi jednocześnie pamiętać, że odpowiedź powinna zostać udzielona najpóźniej na 2 dni .Zgodnie z treścią art. 135 ust.. Ogłoszenie 18.05 (sprostowanie) Sukcesywna dostawa materiałow izotopowych 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-6K/2021: Podstawowy art. 275 pkt 1 PZP: ogłoszenie o zamówieniu: 28.04.2021 r. h: 09:00: SWZ Odpowiedzi na pytania i Zmiana treści SWZ 23.04.. Kwota 13.05. nformacja po otwarciu Ogłoszenie 18.05.. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.. 2 pkt 2 [tryb pilny], pod warunkiem że:Określono bowiem, że zamawiający będzie zobowiązany udzielić odpowiedzi, jeżeli zapytanie wpłynęło do jego w terminie najpóźniej 4 dni przed upływem terminu składania ofert.. Wymaganie certyfikatu do oferty nie znajduje pokrycia w przepisach ustawy pzp.Temat: Termin na udzielenie odpowiedzi (po nowelizacji) Grzegorz Bebłowski: podzielam zdanie, iz będzie to 20.04.. 2 ustawy PZP.. Oznacza to, że na Zamawiającym ciążyć będą nowe obowiązki związane z udzielaniem zamówień publicznych, których wcześniej nie miał obowiązku wykonywać.. 2 pkt 2 ustawy Pzp (tj. gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie .Prawo zamówień publicznych, dalej "ustawa Pzp" zamawiający obowiązany jest udzielić wykonawcy wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia, jedynie w przypadku gdy wniosek wykonawcy o wyjaśnienie wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert.W art. 135 ust..

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na 30 czerwca 2021 r., godz. 12.00.

2 ustawy Pzp ma obowiązek udzielenia odpowiedzi.W przypadku, gdy otwarcie ofert jest wyznaczone na 15 marca 2021 r., ewentualne pytanie musi wpłynąć do zamawiającego najpóźniej do 11 marca 2021 r., aby zaistniał obowiązek odpowiedzi na nie.. 11.08.2021 r- opublikowanie kolejnego pakietu odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zaktualizowanych formularzy (załącznik 1 i 2 do Ogłoszenia).Odpowiedzi na pytania czytelników Odpowiedź na pytanie uczestnika webinaru: "Jak liczymy okres wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust.. 2 ustawy Pzp termin został wyznaczony przez wskazanie zdarzenia przyszłego i pewnego (upływu terminu składania ofert) od którego należy odliczyć odpowiednio 7 lub 14 dni.. 2 jedynie od wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą.. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.. Na podstawie art. 284 ust.. 1 pkt 20 Pzp w przypadku zmowy przetargowej?". Jeżeli pytanie wpłynie 11 marca 2021 r., wówczas zamawiający powinien przedłużyć termin składania ofert o odpowiednia liczbę dni - w zależności od tego kiedy zamierza udzielić odpowiedzi..

Jeśli tak, musi zweryfikować, czy termin obejmie co najmniej dwa pełne dni robocze.

Certyfikaty wymagamy na podstawie art. 26 ust 1 lub ust.. PodsumowaniePytania do SWZ • Zasada zadawania pytańdo SIWZ -niezmienna; • Udzielenie odpowiedzi w terminie: • nie późniejniżna 6 dni przed upływemterminu składaniaofert albo • nie późniejniżna 4 dni przed upływemterminu składaniaofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust.. Odpowiedzi na zapytania mają zostać udzielone niezwłocznie, lecz nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, zamawiający wyznacza termin na złożenie ofert ostatecznych z uwzględnieniem złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego na ich przygotowanie z tym, że termin ten, w przypadku dostaw i usług, nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert ostatecznych, a w przypadku robót budowlanych nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert ostatecznych.Termin składania ofert wyznaczono w przetargu z procedurą odwróconą na 26 lutego 2021 r. Jednym z dokumentów wymaganych do wykazania braku podstaw do wykluczenia jest zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i opłatami, które może być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w terminach określonych tym przepisem, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.Od 1 stycznia 2021 roku głównym filarem systemu zamówień publicznym w Polsce będzie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej PZP), która zastąpi Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.Zgodnie z tymi zasadami Zamawiający ma obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.Dlatego, np. przy obliczaniu terminu na zadanie pytań do SIWZ w przetargu nieograniczonym, odpowiedzi na wątpliwości trzeba szukać w art. 43 ust..

16.06.2021 r. - opublikowano informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Do niektórych z nich należą:Na podstawie art. 284 ust.. Kwota 28.04Zamawiający informuje, że termin składania ofert został zmieniony na dzień 20 sierpnia 2021 r. godz. 09:00 Pytania do postępowania OdświeżDZP.260.1.2021.. Odpowiedź powyżej.. Pytanie nr 1Nowe Prawo zamówień publicznych 2021 wejdzie w życie od 01.01.2021 roku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt