Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego 2021 przykład

Pobierz

2017 r. - 31.Zgodnie z przepisami Prawa Oświatowego złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz przygotowałam całą wymaganą dokumentację.. reklamowych oraz funkcjonalnych.. 2.Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem trwającego 2 lata i 9 miesięcy stażu .. 10 ustawy z dnia 26Awans zawodowy nauczycieli - poradniki autorstwa .Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w 2021r.. 2 dotyczy wszystkich nauczycieli (w stażu na każdy stopień awansu) rozpoczynających staże po 1 września 2018 r. - dyrektor szkoły ma obowiązek przeprowadzenia przynajmniej jednej obserwacji.. w Rawie Mazowieckiej.. Przykład: nauczyciel rozpoczął staż 1 września 2018 r. - (do 31 maja 2021 r.) dyrektorplanu/sprawozdania, powinna zawierać tak dobrane niektóre zadania, aby przekonać członków komisji, że nauczyciel spełnił wymagania poprzez realizację przedstawionych działań.. W czasie kontynuacji stażu spełniłam wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.sprawozdania, dlatego nauczyciel sam decyduje o jego budowie.. Przeanalizowałam przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego - głównie powinności na okres stażu oraz wymagania niezbędne do otrzymania awansu..

Sprawozdanie ze stażu - nauczyciel mianowany.

Pedagog legitymujący się wyróżniającą oceną pracy może jednak rozpocząć staż wcześniej - po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od daty uzyskania stopnia - nauczyciel kontraktowy.. aspekt prawny 2021. przykładowy wniosek 2021 r. do komisji egzaminacyjnejSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO .. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 marca 2013r.Sprawozdanie z ich realizacji przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. Uważam, że cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie w pełni zrealizowane.. Małgorzata Pachciarek.. Przedszkole Miejskie nr 2 "Niezapominajka".. Sprawozdanie ze stażu - nauczyciel mianowany.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO..

Sprawozdanie ze stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

Przez cały okres stażu starałam się na bieżąco realizować zaplanowane działania, kontrolując stopień realizacji Planu rozwoju zawodowego.Zawodowego, pt. "Zakończenie Stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli" - 4 kwietnia 2019 roku; • napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; • zapoznałam się z procedurą egzaminacyjną i z pomocą mojego opiekunem stażu/ dyrektora przygotowałamSprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Może ono mieć formę tabelaryczną lub opisową.. Sonowiec.. Data realizacji stażu: 01.. Poniżej przedstawiam Państwu prezentację aspektów prawnych związanych z odbywaniem stażu rozpoczętego 1 września 2018r.. •Ponieważ, zgodnie z zapisem rozporządzenia, sprawozdanie ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, trzeba więcSprawozdanie na stopień nauczyciela mianowanego.. jestem zatrudniona w Szkole Podstawowej nr .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego..

Sprawozdanie na nauczyciela dyplomowanego.

• W sprawozdaniu nauczyciel ma się rozliczyć z zaplanowanych na okres stażu działań.. Staż na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy.Przyjmując, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2021 nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2021 roku .. Imię i nazwisko: Anna Cichońska.. Działania realizowane podczas stażu.. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie szkoły Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur.Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.. Na początku roku szkolnego nawiązałam współpracę oraz zawarłam kontrakt z opiekunem .Sprawozdanie z planu rozwoju na mianowanego.. Adres:Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. Opis i analiza sposobu realizacji wymagania niezbędnego do pozyskania kwalifikacji na stopień nauczyciela dyplomowanego..

na stopień nauczyciela mianowanego.

Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora szkoły:PODSUMOWANIE Przedstawione sprawozdanie obejmuje jeden rok i dziewięć miesięcy stażu.. Miejsce pracy: Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej.. Załączamy do niego plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego.. Nauczyciel kontraktowy, w odróżnieniu od nauczyciela stażysty, MUSI złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu do dyrektora szkoły, nie później, niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.Przepis § 4. ust.. na stopień nauczyciela mianowanego.. Czaplinek.. Zębowice.. 2.Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego (§ 7 ust.2 pkt 1) Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. Ewa Sielska-Jadzewicz; Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.Wzór kontraktu nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. Staż.. • Lepiej więc ze sprawozdania, które daliśmy dyrektorowi na zakończenie stażu, wybrać takie działania, które możemy zaliczyć do sukcesów, działaniaŻeby rozpocząć staż składamy wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego wzór do pobrania.. Plan rozwoju zawodowego (2021-08-27) Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanegoSprawozdanie na mianowanego 2021 tabela.. Ula Oszywa.. Alina Kończak; SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Ewy Sielskiej-Jadzewicz — nauczyciela matematyki oraz fizyki i astronomii w Zespole Szkół nr 2 w Szczytnie ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. (2021-06-16) Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego.. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego dn. 01.09.2017r.. Nauczyciel otrzymał decyzję administracyjna 10 listopada 2010 roku - czyli został mu nadany stopień nauczyciela mianowanego.Autoprezentacja dorobku zawodowego.. Mamy na to 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w placówce.. Sprawozdanie opiekuna stażu ze współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela .Sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela mianowanego Edyta Podrażka SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO - JĘZYK POLSKI Dominika Barszcz Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego realizowanych w formie indywidualnej.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaPlan rozwoju nauczyciela kontraktowego (nauczyciel wspomagający) na mianowanego.. Postępowanie egzaminacyjne zakończyło się pomyślnie 20 października 2010 roku.. Arleta Kowalska.. Agnieszka Namysłowska.. § 8 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt