Wypełniony arkusz obserwacji lekcji wf

Pobierz

Obserwowanie lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych 2.. Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.. Podawanie na każdej lekcji tematów lekcji.. 1.Obserwowane działania nauczyciela podczas zajęć : MOTYWOWANIE.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 5.. Język angielski.. Jest ona jednym z elementów wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciela.. Temat: Jak przygotować iwypełnić arkusz obserwacji lekcji?. kasperpl / Dokumenty / konspekty AWF,WF / konspekty / Hospitacje / hospitacje / HOSPITACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.doc.. Indywidualizacja nauczania w toku lekcji lub zajęć; 6.#arkusz hospitacji lekcji wypelniony.. Cel obserwacji: A) doradczo - doskonaląca - pomoc nauczycielowi-wychowawcy w samoocenie i w określeniu kierunków samodoskonalenia.. Imię i nazwisko nauczyciela .. Kryteria (przykładowe elementy podlegające obserwacji) Spostrzeżenia i uwagi 1.. C) diagnozująca- ocena rezultatów .prawidłowy przebieg lekcji.. (przeznaczona dla dyrektora szkoły) należy postawić znak "+" / ". ". XIV.Po rozmowie obserwujący ustala z nauczycielem treść zapisów, jakie znajdą się w arkuszu obserwacji zajęć w części dotyczącej uwag/zaleceń i ustalane są dalsze działania zmierzające do korygowania błędów.Arkusz obserwacji zajęć lekcyjnych.. Motywacja do zajęć w lekcji: podanie tematu lekcji, jego wartości dla kultury fizycznej, wywołanie pogodnego nastroju i atmosfery efektywnej pracyW przypadku tych obserwacji uwaga dyrektora/wicedyrektorów kierowana była na: 1..

Arkusz obserwacji lekcji WF.

Klasa, płeć: ………………….. Obserwowanie lekcji wychowawczych oraz lekcji innych przedmiotów 3.. Temat lekcji/ zajęć 8.Cele lekcji / zajęć Lp.. Przedmiot obserwacji Mocne strony Słabe strony Uwagi 1. pomagają hospitującemu skoncentrować się na wybranych elementach obserwowanych lekcji lub innych działań nauczyciela pomagają hospitującemu .Klasa: 4.. ARKUSZ OCENY ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO* Imię i nazwisko nauczyciela: ………………………………………………………….. 2.w roku szkolnym z artykułu " Arkusz analizy .". E.Bocher- Kuchlewska i inni w " Dyrektor Szkoły" 1/1994 .. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów 1.. Cele hospitacji:ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Czy dostosowałem metody do zagadnienia i klasy?. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 7.. Imię i nazwisko nauczyciela.. Przedstawia operacyjne cele zajęć.Część wstępna lekcji WF 1.. Na lekcji wystąpiło ocenianie uczniów.. Imię i nazwisko nauczyciela 2.. Szkoła: …………………………………………………………………………………….. Czy lekcja była interesuj ca, a przekazywana wiedza u yteczna ?. U lekarza - ćwiczenia leksykalne.. Samodzielne prowadzenie zajęć wf (lekcje i zajęcia pozalekcyjne) - zapoznanie się z zadaniami lekcji,ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI Lp.. Formułowanie w trakcie zajęć pytań kluczowych.. 5.HOSPITACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.doc.. Podaje temat zajęć.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7..

Protokół obserwowanej lekcji.

gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul.ARKUSZ SAMOOCENY PRACY NAUCZYCIELA- WSKAZÓWKI Analizowany obszar Przykładowe działania podejmowane przez nauczyciela Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych planuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, realizuje program nauczania ujęty wStosowanie arkusza obserwacji ułatwia zaplanowanie i przeprowadzenie lekcji.. Temat lekcji.. Doświadczyłam tego osobiście, realizując zajęcia bez znajomości poszczególnych punktów karty obserwacji.. To pomaga zaplanować takie Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.. Podpisaniu przez nauczyciela i osobę obserwującą zajęcia arkusza obserwacji.. Czy moja znajomo przedmiotu była wystarczaj ca?. I (klasy: IIIa/IIIb) 5.. Poprawność merytoryczna Treść lekcji/zajęć: ɣ przygotowanie rzeczowe nauczyciela, ɣ znajomość i interpretacja programu nauczania (podstawy programowej), umiejscowienie tematu w treści programu, ɣ logiczny układ treści .Przykład właściwego zapisu arkusza obserwacji lekcji: ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI NR 1 Data: 18.09.2009 r. Nazwisko i imię prowadzącego lekcję: Kowalski Jan Klasa: IV a dziewczęta Typ lekcji: gimnastyka Zadania lekcji: U: nauka łączonych przewrotów w przód z przysiadu podpartego S: zwinność, gibkość5..

Data ustalenia obserwacji ..... 2.

Data Przedmiot: Klasa: Imię i nazwisko prowadzącego: Imię i nazwisko hospitującego: Cel hospitacji: Organizacja zajęć dydaktycznych 1.. Temat lekcji: 2.. Cele lekcji: 3.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II.. Obserwowana lekcja/ zajęcia 4.. Arkusz i jego punkty zwracają uwagę na poszczególne obszary pracy nauczyciela i uczniów na lekcji.. Zorganizowanie grupy i sprawdzenie gotowości do zajęć: zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości uczniów do zajęć (ubiór, biżuteria, itp….). Środki dydaktyczneOto przykład wypełnionego podczas lekcji arkusza obserwacyjnego: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowaneARKUSZ OBSERWACJI 1.. Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.. Arkusz obserwacji zajęć w roku szkolnym 2016/17 Wprowadzona zarządzeniem .wfs.awf.krakow.pl .. ࡱ > UTitle: ARKUSZE HOSPITACJI KONTROLNO - OCENIAJĄCEJ Author: Jurek Last modified by: Julia Created Date: 3/6/2013 12:09:00 PM Company: PRV Other titlesArkusz obserwacji zajęć w szkole, w tym: arkusz obserwacji nauczyciela oraz arkusz obserwacji ucznia / grupy uczniów.. Przedmiot: .. kl. .. Stopień awansu zawodowego.. Arkusz obserwacji lekcji otwartej/ koleżeńskiejArkusz obserwacji lekcji Strona 5 z 6 1..

Data obserwacji 6.

Pismo nauczyciela w zeszytach uczniowskich jest czytelne i staranne.. Imię i nazwisko osoby obserwującej .. 4.Arkusz obserwowanej lekcji (do modyfikacji wg potrzeb szkoły/dyrektora) 1. lub " nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu.. Nauczyciel mianowany.. Oceny zostały uzasadnione uczniom zgodnie z przyjętym systemem oceniania.. Powrót.. Uzasadnianie ocen bieżących.. HOSPITACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.Dostosować tempo zajęć do możliwości uczniów: TAK CZĘŚCIOWO NIE Pobudzić aktywność i samodzielność uczniów: TAK CZĘŚCIOWO NIE Pobudzić postawę badawczą uczniów: TAK CZĘŚCIOWO NIEARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Arkusze obserwacji lekcji, czyli usystematyzowane notatki spełniają trzy zasadnicze funkcje: ułatwiają zbieranie informacji i ich analizę.. Poprzedni.. Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.. Przedstawianie uczniom celów lekcji w "języku uczniów".. Ewidencja godzin pracy.Arkusz przedhospitacyjny Arkusz obserwacji lekcji Arkusz obserwacji lekcji wychowawczej Arkusz obserwacji zajęć dodatkowych Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej Hospitacja diagnozująca.. Przygotowanie się do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych 4.. B) kontrolno - oceniająca - diagnoza jakości działań nauczycielawychowawcy w zakresie realizacji celów określonych dla danej lekcji lub zajęć.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Liczba uczniów niećwiczących: ………….ARKUSZ OBSERWACJI Edukacja wczesnoszkolna Ustalenia wstępne: 1.. Imię i nazwisko nauczyciela: .. data: .. Arkusz obserwacji zajęć wychowania fizycznego 4. stanowią dokumentację spostrzeżeń.. Stopień awansu zawodowego 3. iejdgi55: arkusz hospitacji lekcji wypelnionyArkusz obserwacji lekcji 3.. Arkusz obserwacji zajęć rewalidacyjnych 8.. Zeszyty uczniów są systematycznie oceniane.. Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Zestaw pyta dotycz cych jednej lekcji : 1.. Data obserwacji.. Nauczyciel sprawdził obecność uczniów w klasie.. 21.11.2013. przedmiot.. Wzór scenariusza godziny wychowawczej.. Temat lekcji: ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt