Sprawozdanie roczne ze świetlicy szkolnej

Pobierz

przy Szkole Podstawowej .. Środowiskowa Świetlica Integracyjna RAZEM w Stemplewie działa od 2006 roku i kontynuowała swoją działalność w 2013 roku .Sprawozdanie półroczne z zajęć prowadzonych w Świetlicy Terapeutycznej.. Do świetlicy zapisanych jest 75 uczniów, głównie z klas I - III.. Są to uczniowie, których rodzice pracują, jak również uczniowie, którzy dojeżdżają do szkoły autobusem.. W pierwszym tygodniu pracy zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi objętych .Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2015/2016.. Kształtują nawyki kulturalnego zachowania się w domu, szkole i w swoim środowisku.. Zajęcia świetlicowe odbywały w .SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.. Zabawy na powietrzu "Poznajemy się".DOKUMENTACJA ŚWIETLICY 1.. Świetlica terapeutyczna w Kaliskach czynna była od 12.00 do 20.00 w poniedziałek, wtorek i piątek, a w Piecach w środę i czwartek w godzinach od 12.30 do 20.00.. Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego; 2. w II półriczu roku szkolnego 2011/2012.. Dzienniki zajęć.. za okres 09.2017 - 06.2018.. Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej za I okres roku szkolnego 2016/17.. Świetlica czynna jest codziennie w godzinach od 7.00 do 15.30.. Sprawozdanie jest podzielone na: realizacje przydziału czynności, realizacje pracy dodatkowej (w moim przypadku prowadzenie kroniki szkolnej) oraz wnioski na przyszły rok szkolny..

1.Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej.

Na zajęcia świetlicowe uczęszcza 134 uczniów z klas I - VI.Sprawozdanie z pracy świetlicy za półrocze.. Na zajęcia świetlicowe uczęszcza 85 uczniów, w tym 80 z klas I - III.. Pocztówka z wakacji - malowanie farbami.. Opieką świetlicową objętych zostało 50 uczniów z klas 0 -VII.. Praca wychowawcza w świetlicy przebiegała zgodnie z planem pracy wychowawczej, z uwzględnieniem wynikających z kalendarza rocznic i świąt w oparciu o Plan Pracy Szkoły oraz Program Profilaktyki.. SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY.. Zajęcia świetlicowe odbywały się na dwóch zmianach, w godzinach 8.00 - 17.00.Odsłony: 51862.. Z obiadów korzysta 63 uczniów.. Świetlica szkolna w II półroczu była czynna w poniedziałki, wtorki, piątki w godzinach rannych oraz w środy po zajęciach lekcyjnych.. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego swoją działalność rozpoczęła również świetlica szkolna.. Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu całego roku szkolnego to: • właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach,Sprawozdanie z pracy opieku ńczo -wychowawczej świetlicy szkolnej w I okresie roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej im.. Nauczyciel-wychowawca: mgr Danuta Dudek.. 13.Zajęcia świetlicowe w roku szkolnym 2016/17 prowadzone są przez następujących nauczycieli..

Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

Świetlica czynna była od 700 do 1630Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej dla klas 1-4 oraz klas 5-8 w roku szkolnym 2019/20.. Są to wychowankowie stali, przebywający w świetlicy co najmniej trzy dni w tygodniu, pozostałe osoby przebywające w świetlicy to uczniowie .Sprawozdanie z pracy opiekuńczo -wychowawczej świetlicy szkolnej w roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Pilczycy.. Liczba wszystkich dzieci ucz ęszczaj ących na zaj ęcia wyniosła 276 uczniów.Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 Opieka świetlicowa stanowi zadanie statutowe szkoły.Sprawozdanie z pracy świetlicy w Szkole Podstawowej w Złoczewie za II semestr roku szkolnego 2011/2012 Wychowawcami świetlicy w II semestrze roku szkolnego 2011/2012 są mgr Izabela Rybka i mgr Agnieszka Ciołek.. grupa popołudniowa.. W okresie wakacyjnym świetlica była czynna w godzinach od 9.00 do 13.00.Świetlica szkolna Rok szkolny 2020/2021 2 9.. Jana Łachuta w Ostr ężnicy Opiek ą świetlicow ą obj ętych zostało 27 uczniów (24 uczniów z klas I-III, 3 uczniów z klas IV-VI).Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej 4 2) Ze względu na czas pracy rodziców Rodzaj zajęć Liczba zajęć zorganizowanych w ciągu rokuPrace organizacyjno - porządkowe w salach świetlicowych..

Regulamin świetlicy szkolnej.

ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. w I semestrze roku szkolnego 2009/2010.. Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu.. WANDY CHOTOMSKIEJ W KIEŁCZOWIE W roku szkolnym 2020/2021 świetlica pracowała według wytycznych MEN, MZ i GIS w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, oraz wewnętrznychŚwietlica szkolna czynna w godzinach od 7:15 do 15:45. i 5 z klas starszych.. Sprawozdanie z pracy Zespołu Wychowawczego Nauczycieli Świetlicy Szkolnej za I okres roku szkolnego 2016/17.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ "U ŚMIECH"- SIERPIE Ń 2013R.. Wychowawcy pracujący na pełny etat: Joanna Jarząbek, Renata Podstawka.Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej.. w roku szkolnym 200./200… Zajęcia w świetlicy szkolnej w roku szkolnym2008/2009 odbywały się zgodnie z ROCZNYM PLANEM PRACY oraz z MIESIĘCZNYM PLANEM ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ W GIMNAZJUMSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej RAZEM.. W dniu tak pięknym i wspaniałym życzę Wam sercem całym moc uśmiechu i radości szczęścia, zdrowia, pomyślności !. Są to wychowankowie stali, przebywający w świetlicy co najmniej trzy dni w tygodniu, pozostałe osoby przebywające w świetlicy to uczniowie oczekujące na autobus szkolny, zajęcia po.SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ W I PÓŁROCZU ROKU SZKONYM 2016/2017..

Strona internetowa świetlicy.

Do świetlicy zapisanych jest 75 uczniów, głównie z klas I - III.. Miejcie słodkie sny i marzenia, niech one się spełniają, a Wasze najskrytsze dążenia niech realnymi się stają!. w Stemplewie przy Stowarzyszeniu Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich w roku 2013.. Półroczne i roczne sprawozdania z działalności świetlicy.. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy.. W bieżącym półroczu swą działalnością opiekuńczo- wychowawczą objęto 100 uczniów klas I-III.. SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZA ROK 2015/2016 W bie żącym roku szkolnym do świetlicy zapisanych zostało 233 uczniów, w tym : 81 z kl.I, 80 z kl. II, 41 z kl. III, 31 z kl. IV -VI.. W I półroczu roku szkolnym 2016/17 do świetlicy uczęszczało 248 uczniów z klas I-III i IV z których zostało utworzonych 9 grup wychowawczych.. Dbają o dobre imię i honor szkoły.. W I PÓŁROCZUROKU SZKOLNEGO 2013/2014.. Świetlica szkolna czynna w godzinach od 7:15 do 15:45.. & 10SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 20167 W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 świetlica szkolna rozpoczęła swą pracę od ustalenia planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.. Świetlica szkolna stanowi integralną część systemu wychowania szkolnego.. Grażyna Olczak - 26 godz, Teresa Zyznawska- 12 godz. Oraz nauczyciele wspierający: Lidia Szpak- 3 godz. Łukasz Kędzierski -2 godz. Bogumiła Cykowska - 1 godz. Maciej Nowak - 1 godz. Małgorzata Podkówka - 2 godz.Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej za I okres roku szkolnego 2016/17.. W świetlicy przebywały również dzieci oczekujące na zajęcia dodatkowe (logopedyczne, surdopedagogiczne , tyflopedagogiczne, korekcyjne, .Sprawozdanie z działalności pracy świetlicy szkolnej w I półroczu, rok szkolny 2020/2021.. W miesiącu wrześniu trwały zapisy dzieci do świetlicy, z jednoczesnym ustaleniem godzin ich pobytu oraz wskazaniem .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2018/2019 .. wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności - rada pedagogiczna 16.05.2019 r. .. dziennik zajęć świetlicy szkolnej, dziennik innych zajęć niż zajęcia wpisywane do dziennika lekcyjnego,Å»yczenia od świetlicy dla wszystkich uczniów.. Na świetlicę zapisanych jest 19 dzieci ( 14 dziewczynek i 5 chłopców) w tym 9 dojeżdżających z Wolimierza i 10 miejscowych.Publikacja dotyczy rocznego sprawozdania pracy wychowawcy świetlicy szkolnej w Gimnazjum.. Szanują tradycje i symbole narodowe.. W dni wolne od nauki (rekolekcje, ferie zimowe) placówka czynna była w godzinach od 9.00 do 17.00 .Sprawozdanie roczne z działalności świetlicy szkolnej .. Za nami drugi a zarazem ostatni miesi ąc wakacji sp ędzony w miłej oraz przyjaznej atmosferze w Świetlicy Środowiskowej " U ŚMIECH".. Wspomnienia z wakacji - wycinanka.. Wyrabiają nawyki kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt