Opisz sposób powstawania fali elektromagnetycznej

Pobierz

Właściwości fal elektromagnetycznych zależą od długości fali.. Składowa elektryczna i magnetyczna fali indukują się wzajemnie - zmieniające się pole elektryczne wytwarza zmieniające się pole magnetyczne, a z kolei zmieniające się pole magnetyczne wytwarza zmienne pole elektryczne.. Jeżeli w pewnym obszarze przestrzeni istnieje zmienne w czasie pole elektryczne E(r,t), powoduje ono zgodnie zfali elektromagnetycznej.. Ponieważ częstotliwość zależy od przyłożonego pola, fale powstają raczej jak regularny strumień, a nie losowo.Fala elektromagnetyczna, której jednym ze składników jest pole elektryczne, może powstać w wyniku oscylacyjnego ruchu ładunku elektrycznego (na przykład w antenie dipolowej), który z kolei wywołuje rozchodzące się oscylacje tego pola.Odpowiedź została zedytowana [Pokaż poprzednią odpowiedź] c = f * λ. c- prędkość światła.. Światło i fale radiowe są przykładem fal elektromagnetycznych.. Fizyka jądrowa.. Hydrostatyka.. Natura powstawania fali elektromagnetycznej związana jest ze zmianą pola magnetycznego lub zmianą pola elektrycznego.. * Mikrofale- są to fale o długościach fal od 1 milimetra do 1 metra.. Pole grawitacyjne i ruch w tym polu .Fale elektromagnetyczne.. Parametry opisujące ruch.. Siła elektromotoryczna jest równa szybkości zmian strumienia magnetycznego.Fale elektromagnetyczne Pole elektromagnetyczne jest pewnym stanem przestrzeni, w której na obiekt fizyczny, mający ładunek elektryczny, działają siły o naturze elektromagnetycznej i występuje przepływ energii, zwany promieniowaniem.W urządzeniu tym, mikrofale wytwarza się za pomocą tzw. magnetronu, który składa się z katody otoczonej przez anodę, oraz z dwóch magnesów..

f- częstotliwość fali elektromagnetycznej.

Mają swoje zastosowanie w radiofonii.. Promieniowanie podczerwone stosowane jest w analizach chemicznych, lotnictwie, diatermii, suszeniu, obserwacji w ciemności i ogrzewaniu.Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi tzn. w każdym punkcie pola wektor natężenia pola elektrycznego E i wektor indukcji magnetycznej B są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fal elektromagnetycznych i do siebie, a ich prędkość rozchodzenia się w próżni c≈3·10⁸m/s.Prawo to dotyczy zjawiska indukcji elektromagnetycznej.. Jakościowo można wyjaśnić powstawanie fali elektroma-gnetycznej jak następuje (rys. 7.4).. Rodzaje fal EM.. Fizyka cząsteczkowa i termodynamika.. f = 300 000 GHz.elektromagnetycznego pozwalaj- na jego zdaln- rejestracjŒ i analizŒ.. Optyka.. Dochodzi więc do: wielokrotnego odbicia fali, załamania, ugięcia, nakładania się (interferencji), tłumienia i rozpraszania.Fale radiowe (=10) są to fale elektromagnetyczne wytwarzane, gdy swobodne elektrony zaczynają drgać (a więc są przyspieszane) pod wpływem pola elektrycznego.. Źródłem takiego promieniowania mogą być obwody z prądem o wysokiej częstotliwości.. Powstają poprzez działanie prądów elektrycznych o dużej częstotliwości w momencie ich przepływu przez antenę radiowej stacji nadawczej.Ze względu na różne sposoby wytwarzania, odbioru i detekcji fal elektromagnetycznych, jak również ze względu na różny charakter ich oddziaływania z materią rozróżnia się: fale elektromagnetyczne niskiej częstości ( =10 - 10 m), fale radiowe ( =10 )-fale elektromagnetyczne wytwarzane, gdy swobodne elektrony zaczynają drgać (a więc są przyspieszane) pod wpływem pola elektrycznego..

Zjawiska dotyczące fali elektromagnetycznej.

W oparciu o mikrofale działają radary i kuchenki mikrofalowe.Niewidzialne promieniowanie elektromagnetyczne emitowane jest przez rozgrzane ciała i niektóre lampy wyładownicze.. Ponieważ częstość zależy od przyłożonego pola, fale powstają raczej jak regularny .. "Sposoby wysyłania i odbierania fal elektromagnetycznych" Fala elektromagnetyczna jest to rozprzestrzenianie się zaburzenia elektromagnetycznego w postaci zmiennego pola elektrycznego i magnetycznego w środowisku otaczającym źródło tych zaburzeń lub w próżni, którym towarzyszy przenoszenie się energii elektromagnetycznej.. Zjawisko powstawania fal elektromagnetycznych nios-cych informacjŒ o dzia‡aniu urz-dzeæ elektrycznych i elektronicznych nazywane jest emisj- ujawniaj-c- lub ulotem elektromagnetycznym.. Powstawanie fali elektromagnetycznej ujmują prawa Maxwella.Fale elektromagnetyczne- właściwości i zastosowanie.. Fale radiowe są to fale mające zakres długości od 10 do 2000m.. Katoda może poruszać się dookoła anody i w wyniku takiego ruchu emituje elektrony.. Indukcją elektromagnetyczną nazywa się powstawanie siły elektromotorycznej indukcji czyli SEM w obwodzie pod wpływem pola magnetycznego w wyniku względnego ruchu obwodu i źródła pola.. Fala elektromagnetyczna w ośrodku jednorodnym jest falą poprzeczną.Fale elektromagnetyczne - to rozchodzące się w ośrodku materialnym lub w próżni zaburzenia pola elektromagnetycznego, wywołane zmianami rozkładu ładunków elektrycznych (np. fale radiowe, fale świetlne).Fala wiatrowa powstaje pod wpływem działania wiatru na powierzchni morza, rozmiary zależą od prędkości wiatru generującego, czasu wiania, długości rozbiegu wiatru nad wodą, głębokości morza, natomiast fale baryczne są wywołane przez zmiany ciśnienia atmosfery na powierzchni morza..

Powstawanie i opis fali elektromagnetycznej.

Elektrony te poruszają się wokół anody w zmiennym polu elektrycznym i magnetycznym.Promieniowanie elektromagnetyczne - rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego.. Promieniowaniem elektromagnetycznym o różnej długości fali są fale radiowe .Jak już wspomniano, z równań Maxwella wynika m.in. istnienie fal elek-tromagnetycznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt