Sprawozdanie o klasie 2 na radę pedagogiczną

Pobierz

2.- informuje Radę Pedagogiczną o stopniu realizacji podjętych uchwał, - podpisuje protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej, - wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa (jako dyrektor szkoły).. Sprawozdanie wychowawcy klasy .. na posiedzenie Rady .To są osoby, które trzymają trzon klasy.witajcie może ktoś mi tu pomoże mamy nowa dyrekcję która kazała nam napisać na radę pedagogiczną krótkie sprawozdanie na temat : "mocne i słabe strony mojej klasy - wnioski do dalszej pracy"1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy .Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Data publikacji: 8 stycznia 2020 r. Poleć znajomemu.. 2.2 • Radę Pedagogiczną • Samorząd Uczniowski 4.. Nast.. Po załatwieniu spraw porządkowych na posiedzeniu rady powinny zostać przedstawione wyniki klasyfikacji śródrocznej.SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU OGÓ AA .. Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców; dotyczyły: 1.. Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej.. W ramach zajęć Świetlicy Środowiskowej uczniowie klas I -III rozmawiali o rodzinie na podstawie zdjęć, własnych przeżyć i ilustracji.Informacja o uczniach, którym udzielana była pomoc psychologiczno- pedagogiczna (podać nazwiska uczniów: z dostosowaniem wymagań edukacyjnych na podstawie opinii, orzeczenia PPP lub na wniosek nauczycieli; wskazać rodzaj udzielanej pomocy, w tym kształcenie specjalne- IPET, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne .Informacja o uczniach, którym udzielana była pomoc psychologiczno -pedagogiczna ( podać nazwiska uczniów: z dostosowaniem wymagań edukacyjnych na podstawie opinii, orzeczenia PPP lub na wniosek nauczycieli; wskazać rodzaj udzielanej pomocy, w tym kształcenie specjalne- IPET, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne .Z A C H O W A N I E..

Obecnie składam sprawozdanie za okres 1 roku.

Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.Sprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej Sprawozdanie wychowawców klas 1_3 Sprawozdanie wychowawcy klasy 4 Sprawozdanie wychowawców klas 5_6 Sprawozdanie wychowawcy klasy 7 Sprawozdanie wychowawcy klasa 8.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. PROTOKÓŁ.. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul.OGÓLNE UWAGI O KLASIE.. Prezydium rady przez Rady Klasowe z co najmniej 3 klas, na wniosek Dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej .. klasa 6 excel.Sprawozdanie wychowawcy klasy za I półrocze roku szkolnego 2018 2019 szkoła podstawowa.. Działalność profilaktyczna w zakresie zapobiegania agresji i przemocy.. naganne Liczba.. Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. Jakie zadania z programu profilaktycznego zostały zrealizowane?. FREKWENCJA.. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych.. (131405 hits) Przedstawienie na Dzień Babci i Dzień Dziadka (127432 hits) Sprawozdanie wychowawcy za 1 semestrTitle: SPRAWOZDANIE NA RADĘ PEDAGOGICZNĄ Author: Zespół Szkół NR 1 Suwałki Last modified by: ZS1 Created Date: 1/11/2008 8:49:00 AM Other titlesINFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY NA KLASYFIKACYJNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ Author: Obiała Last modified by: Mira Created Date: 6/13/2018 8:07:00 PM Company: Your Company Name Other titles: INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY NA KLASYFIKACYJNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze..

jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU ...Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-.

Sprawozdanie wychowawcy.. Frekwencja Wykaz uczniów, którzy opuścili 20 i więcej godzin bez usprawiedliwienia L.p.. testy na kartę rowerową 4 klasa 7 zdjęcia.. Imię i nazwisko ucznia Liczba opuszczonych godzin Podjęte działania zaradcze Informacje o pracy wychowawczej 1.. Tworzymy zgraną, zaradną rodzinę klasową.. Ocena wzorowe b.dobre dobre poprawne nieodpow.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.. > Rekrutacja 2021-2022.. Więcej na temat sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018 piszemy w artykule "Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w 6 krokach".. Poprzedni.. Podpis wychowawcy klasy.. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!DĄBROWA- SIERPIEŃ 2008 SPRAWOZDANIE ZA PIERWSZY ROK UBIEGANIA SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Okres stażu związanego ubieganiem się przeze mnie o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego wynosi 2 lata i 9 miesięcy.. Następny.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. z posiedzenia Komisji Klasyfikacyjnej kl.Sprawozdania - 2 półrocze 2019/2020.. Nast.. Lubimy się uczyć, aktywnie uczestniczymy w życiu klasy i szkoły.. Działalność profilaktyczna w zakresie zapobiegania agresji i przemocy odbywała się poprzez prowadzeni lekcji wychowawczych poświeconych tym zagadnieniom..

Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.pracy sprawozdania, m.in.: sprawozdanie wychowawców klas, sprawozdanie .

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 PSP w Bukowiu 2 .. Na rzecz integracji klasy nauczyciele organizują liczne wycieczki (piesze, .. zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, a następnie wdrożony do realizacji program doradztwaSPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY semestr ………………….- ROK SZKOLNY ……………………….. Sprawozdanie wychowawcy zerówki.. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów uczęszczających do I LO im.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Klasy I-III.. anna-krause Kategoria: Dla Nauczyciela Odsłony: 13062 Oddział przedszkolny.. Klasy IV-VI < Poprz.. Sprawozdanie wychowawcy klas IV-VI < Poprz.. Szkoła Podstawowa nr 3 im.. > Rekrutacja 2021-2022.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Rekrutacja 21-22 klasa 1; Rekrutacja 21-22 oddział przedszkolny; KOMUNIKATY DYREKTORA SP27.2.. Rekrutacja 21-22 klasa 1; Rekrutacja 21-22 oddział przedszkolny .. Joomla!. Tematyki godzin wychowawczych .. klasa7a zdjęcia2.. uczniów Oceny nieodpowiednie i naganne otrzymali : Nazwisko i imię Ocena Uzasadnienie oceny Powyższe ustalenia wychowawca klasy przedłoży do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej.. klasa 8 excel funkcje.. Przygotowanie zebrania Rady Pedagogicznej przez przewodniczącego polega w szczególności na opracowaniu .Uzyskane z poprzedniego roku wnioski powinny być podstawą do tworzenia planu nadzoru pedagogicznego na kolejny rok szkolny, dlatego powinny być konkretne i precyzyjne..

Pracują w średnim i wolnym tempie, chętnie ...Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 (162357 hits) Dźwięki i odgłosy do wykorzystania na lekcji (143104 hits) Scenariusz pożegnanie klas szóstych (134425 hits) Od czego zacząć pisanie opinii o uczniu?

Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. Na bieżąco przypominam uczniom o zasadach właściwego zachowania i zwracam uwagę na przejawy złych .Sprawozdania na radę klasyfikacyjną 16.06.2014 anna-krause .. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docArkusz sprawozdawczy wychowawcy klasy za I półrocze.. Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Imię i nazwisko Średnia ocen Uwagi 4.Klasa IIb.. Klasa IIb liczy 21 uczniów w tym 11 dziewczynek i 10 chłopców.. • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium prezydium Rady.. Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych.. Przygotowaliśmy wspólnie z kolegami z klasy IIa uroczysty apel o charakterze patriotycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości.Sprawozdania na radę klasyfikacyjną.. Imię i nazwisko Przedmioty Przyczyny trudności (możliwość uczenia, absencja, brak systematyczności itp.) Proponowane działania zaradcze Wykaz uczniów z najlepszymi wynikami (średnia 4,5 i powyżej) L.p..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt