Sprawozdanie z pracy zdalnej nauczyciela świetlicy

Pobierz

W I półroczu roku szkolnym 2016/17 do świetlicy uczęszczało 248 uczniów z klas I-III i IV z których zostało utworzonych 9 grup wychowawczych.. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie .. Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Praca zdalna nauczyciela wychowawcy świetlicy W czasie zawieszenia zajęć nauczyciel może pracować zdalnie lub pozostawać w gotowości do pracy.. z 2020 r. poz. 374) w celu przeciwdziałania COVID-19pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza .Od 25 marca br. szkoły realizują tzw. nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.. Wzbudziło to wiele kontrowersji.Kieruje pracą szkoły, tj. wyznacza zadania nauczycielom i nadzoruje ich pracę.. Więcej informacji na temat wykonania lapbooka znajdziecie PaństwoEdukacja zdalna w związku z epidemią COVID-19 rozpoczęła się niespodziewanie.. Zabawa kończy się, gdy wszyscy będą bez ogonków, a wygrywa ten, kto uzbiera ich najwięcej.. KoszalinNauczyciel otrzyma propozycję pracy: 8/18 godzin dydaktycznych w nauczanym przedmiocie, 12/26 godzin dydaktycznych na świetlicy szkolnej oraz 2/20 godzin nauczania indywidualnego w nauczanym przedmiocie..

Do konkursu zapraszamy wszystkich uczniów z naszej świetlicy.

Wszystkie nasze placówki korzystają przede wszystkim z dziennika elektronicznego, e-maili, ale także ze swoich stron internetowych (np.Nauczanie zdalne to obciążenie psychicznie i emocjonalne nauczycieli .. Od tego zależeć będzie jego wynagrodzenie - to, czy otrzyma jedynie wynagrodzenie zasadnicze, czy również przysługujące mu dodatki.Sprawozdanie z pracy opiekuńczo -wychowawczej świetlicy szkolnej w roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Pilczycy.. Z obiadów korzysta 63 uczniów.Jedna z uczennic wysyła mi zdjęcia swoich prac, które robi w zeszycie.. analizy funkcjonowania dziecka w zakresie poszczególnych sfer przeprowadzonej przez nauczyciela terapeutę oraz wywiadu z mamą ucznia.. Przez cały okres zdalnego nauczania byłam do dyspozycji rodziców.. Nie wprowadziło też obligatoryjnej pracy zdalnej a jedynie zaleciło pomoc uczniom w nauce.. Zagościła w przedszkolach, szkołach na uczelniach wyższych i bardzo trudno określić, kiedy się zakończy, ponieważ uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej, która ulega ciągłym .Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Szczegóły Kategoria: Dokumenty Administrator Odsłony: 49721 SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY W I PÓŁROCZUROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Na zajęcia świetlicowe uczęszcza 85 uczniów, w tym 80 z klas I - III i 5 z klas starszych..

Wychowawcy świetlicy szkolnej.

Praca zdalna nauczycieli Stworzenie kategorii w module dodatkowe godziny nauczycieli np. "praca zdalna".. Z informacji udzielonych przez Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego wynika, że wynagrodzenie nauczycieli pracujących zdalnie będzie się różnić od wynagrodzeń nauczycieli pozostających w gotowości do pracy.Zgodnie z tym aktem prawnym funkcjonowanie szkół zostało zawieszone od 16-go do 25 marca.. Uczennica napisała mi, bardzo zresztą skrępowana, że pisanie na komputerze przychodzi jej z trudem, podobnie jak jego obsługa - o swojej zdalnej pracy opowiada nam nauczycielka.ZDALNA ŚWIETLICA zawiesza działanie w związku z podjęciem w szkole obowiązku bezpośredniej opieki nad dziećmi, które nie mogły już zostać w domu, bo rodzice musieli wrócić do pracy.. Zdalna szkoła powinna opierać się na ciekawych projektach, a nie żmudnych lekcjach - tłumaczy Paweł Gryc, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej im.. Liczba wszystkich dzieci ucz ęszczaj ących na zaj ęcia wyniosła 276 uczniów.SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ W I PÓŁROCZU ROKU SZKONYM 2016/2017.. I (nazwisko i imię opiekunów świetlicy) Informacje ogólne o organizacji i funkcjonowaniu świetlicy: W szkole podstawowej świetlica kl. I-III podzielona jest na dwie grupy..

Prace należy złożyć w świetlicy do dnia 23 maja 2020r.

We współpracy z nauczycielami ustala:SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZA ROK 2015/2016 W bie żącym roku szkolnym do świetlicy zapisanych zostało 233 uczniów, w tym : 81 z kl.I, 80 z kl. II, 41 z kl. III, 31 z kl. IV -VI.. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba .. Pozdrawiamy .. Jazda na łyżwach/Sporty zimowe.. Stanisława Skalskiego i dodaje: Ucząc zdalnie człowiek nie odczuwa satysfakcji z wykonywanej pracy.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 20012/2013 Renata Piechowska.. Praca w świetlicy w II semestrze przebiegała planowo i systematycznie, zgodnie z wytyczonym planem pracy dydaktyczno .Bardzo często kontaktowałam się z rodzicami tych dzieci udzielając wsparcia, wyjaśnień, diagnozując sytuację, modyfikując zakres i metody pracy oraz ustalając wytyczne do dalszej pracy.. W dniach 1-6 kwietnia br. za pomocą ankiety internetowej przeprowadzonej na portalu Librus Rodzina pytaliśmy rodziców, jak wygląda nauczanie zdalne w ich domach i w jaki sposób szkoły realizują edukację na odległość.6.. 8.Ustal z rodzicami, czy możesz drukować notatkę zamiast ją przepisywać..

Na bieżąco konsultowałam zakres i metody pracy z dziećmi.

Tu nauczyciele mogą odnotowywać, co i kiedy wysłali do uczniów.Zgodnie z art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.. Choć dla mnie oznacza to dodatkowe obowiązki, zgodziłam się na taką współpracę.. Świetlica czynna była od 700 do 1630Z zebranych w szkołach informacji wynika, że nauczyciele bardzo kreatywnie podeszli do "nauczania domowego" i zapewnili realizację tego procesu w sposób dostosowany do możliwości uczniów.. Poniżej zachęcamy do obejrzenia naszej świetlicowej galerii zdjęć - prace naszych .Witam się z Wami po świątecznej przerwie, mam nadzieję, że udało się Wam odpocząć troszkę od natłoku obowiązków.. Przed nami jeszcze 2 tygodnie pracy zdalnej, mam nadzieję że wkrótce się zobaczymy.. Łącznie na zajęcia świetlicowe uczęszcza 41 uczniów.. W pracy z uczniem skupiałam się przede wszystkim na rozwijaniu mocnych stron i kształtowaniu .Zdalna świetlica Na stronie naszej świetlicy będziemy umieszczać dla Was ciekawe pomysły zabaw i zajęć w formie padletu.. Informuje zdalnie (na stronie internetowej, przez dziennik elektroniczny, telefonicznie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, niewymagający kontaktów osobistych.rodziców o najważniejszych zmianach w trybie pracy szkoły.. Czy jako podstawę prawną zmiany warunków pracy można zastosować art. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.:16.. Na razie naszą drogą komunikacji są media i zastanawiałam się, co by Wam zaproponować na spędzenie wolnego czasu.Sprawozdanie z działalności świetlicy w I półroczu roku szkolnego 2013/2014.. Drogie dzieci, korzystajcie z tych propozycji z poprzednich tygodni, które pominęłyście, o których zapomniałyście.Koronawirus: Wynagrodzenie nauczyciela wykonującego pracę zdalnie.. Są to uczniowie, których rodzice pracują, jak również uczniowie, którzy dojeżdżają do szkoły autobusem.Nauczyciele zapewniali właściwą opiekę i organizowali zajęcia dydaktyczno- wychowawcze uczniom z klas 1- 6 przebywającym w świetlicy przed i po lekcjach oraz sprawowali zastępstwa za nieobecnych nauczycieli w liczbie 95 godzin lekcyjnych w ramach godzin pracy świetlicy.Sprawozdanie z pracy świetlicy za półrocze Świetlica szkolna stanowi integralną część systemu wychowania szkolnego.. * estetyka wykonanej pracy, *zgodność z przedstawioną tematyką, *sposób przedstawienia pracy (atrakcyjny, pomysłowy, interesują).. Dzieci przyczepiają sobie ogonki z szalików, wkładając je za pasek.. W bieżącym półroczu swą działalnością opiekuńczo- wychowawczą objęto 100 uczniów klas I-III.Błaszkiewicz Monika gr.. Dla jednych z dnia na dzień, dla innych z tygodnia na tydzień.. Rozporządzenie to nie regulowało kwestii organizacji pracy nauczycieli w tym czasie ani ich wynagrodzeń.. Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. "nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi".Nauczycieli pełniących opiekę nad uczniami należy w pierwszej kolejności przypisać do modułu Świetlica z poziomu konta administratora lub kierownika świetlicy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt