Wymień cechy rynku usług transportowych

Pobierz

Rynek ten zalicza się do kategorii ekonomicznej.. W literaturze podaje się pewien zestaw standardowych cech, które dotyczą również usług zdrowotnych, a odróżniają je od dóbr materialnych.. Stąd też tę ich stała obecność można by uznać za cechę charakterystyczną tego rynku - za jego właściwość, gdyby nie fakt, że na każdym rynku towarowym działają w szerszym bądź węższym zakresie rozmaitego typu pośrednicy.jako mechanizmu wymiany usług transportowych jest uzależnione od jednoczesnego wystę-powania elementów-systemów: informacji, regulacji warunków zawierania transakcji, płatni-czego, przemieszczania osób i towarów.. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy nabywca jest czynnym podatnikiem VAT, czy też jest osobą fizyczną niebędącą podatnikiem.Scenariusz lekcji Przedmiot: Transport i Spedycja Klasa: II Technikum Logistyczne Temat: Popyt i podaż na rynku usług transportowych Data: 28.03.2014 r. Rodzaj i czas zajęć: lekcja trwająca 45 minut Cel główny: Cele szczegółowe: Uczeń • Określenie rynku i dóbr rynkowych • Czym jest usługa transportowa • Pojęcie popytu i podaży • Pojęcie w kontekście rynku "DOBRO .Tym co najwyraźniej charakteryzuje popyt na usługi transportowe, w tym i na międzynarodowym rynku transportowym, są następujące jego cechy: 1) Wtórny i tym samym komplementarny jego charakter w stosunku do popytu na dobra przewożone; Cel, z powodu którego powstaje popyt na usługę transportową jest zawsze uwarunkowany potrzebą wykorzystania użyteczności jakiegoś konkretnego dobra - produktu..

Strategie na rynku usług transportowych 154 6.3.

Jakość usługi transportowej bezpośrednio oddziałuje na ponoszone w nich koszty utrzymywania i wyczerpania zapasów, a także na koszty ich funkcjonowania.. Cechą charakterystyczną dla tego rynku jest występowanie pośredników (zazwyczaj spedytorów), którzy reprezentują obie strony rynku - zarówno podażową, jak i popytową.POŚREDNICY to zróżnicowana pod względem funkcji i zadań grupa przedsiębiorstw występujących stale na międzynarodowym rynku transportowym.. Nabywcami usług transportowych (usługobiorcami) są użytkownicy transportu i kontra-Najważniejszymi są: niematerialność, różnorodność, nierozdzielność, nietrwałość, brak możliwości nabycia na własność, bezpośredni kontakt pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą, partycypacja konsumenta w produkcji usługi, jednoczesność produkcji i konsumpcji, duże zróżnicowanie usług, zindywidualizowanie poszczególnych rodzajów usług, brak możliwości odsprzedania usługi.możliwości do osiągania najlepszych przychodów, powstających w niedługim okresie czasu - w wyniku redukcji ilości (wielkości) realizowanych usług transportowych i zwiększania stawek za te usługi, a jest to ''usprawiedliwione" prawem producentów do zwiększania zysków ustalonych w punkcie zrównania się wpływów końcowych z wydatkami końcowymi, natomiast w długim okresie czasu - w wyniku uzyskania dodatkowych korzyści, dzięki występowaniu barier wejścia na rynek, co .Usługi transportowe pasażerów a VAT..

Rynek usług transportu drogowego 175 7.1.

W pierwszej kolejności zajmiemy się zagadnieniem transportu pasażerów.. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania bardzo ważnego znaczenia nabiera konieczność przeprowadzania analizy oraz oceny procesu transportowego.Cechy szczególne, odróżniające centra logistyczne od innych obiektów o zbliżonych funkcjach, przedstawiono w tabeli 2.. Wykonując poszczególne usługi transportowe kilka dni przebywa poza swoim miejscem zamieszkania, co wiąże się z podwyższonymi kosztami utrzymania (wyżywienie i noclegi)..

Alianse, fuzje i przejęcia na rynku usług transportowych 168 Rozdział 7.

Przedstawiona została propozycja modelu matematycznego relacji zachodzącej pomiędzy przedsiębiorstwami transportowymi, będącymi elementami systemu transportowego, a Podstawowe wymogi stawiane centrom logistycznym Cecha Opis Multimodalność (multi modal) Dostęp do różnych (co najmniej dwóch) gałęzi transportu (najczęściej transport samochodowy i kolejowy .NA RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH Streszczenie Artykuł odwołuje się do systemowego podejścia stosowanego w analizie zagadnień transportowych.. Kupującym rynek dostarcza danych o ilości i cenach dóbr na nim dostępnych, a.2.. Rynek usług transportowych zdefiniowaćRynek transportowy można określić jako miejsce, gdzie popyt na usługi transportowe oraz ich podaż spotykają się i mają szansę realizacji w postaci dokonania transakcji i wykonania zamówionej usługi.. Wybór i wdrażanie strategii 162 6.4.. Pojęcie podróży .Do konfrontacji popytu na usługi transportowe z podażą na te usługi dochodzi na runku usług transportowych.. Konkurencja wewnątrzgałęziowa i międzygałęziowa na rynku usług transportowych w ujęciu ex post i ex ante.273 11.1.. Do wyodrębnienia działalności spedycyjnej, w ramach działającego systemu transportowego przyczyniły się dwie przesłanki: handlowa - sprowadzająca się do efektu rozdzielenia się praw własności towaru od podjęcia się wykonawstwa usługi jego dystrybucji; czynnościowa - doprowadzająca .O tym, że system transportowy jest bardzo uzależniony od finansów państwa, świadczy fakt, iż wiele tych finansów pokrywa wydatki na inwestycje i użytkowanie, czyli na tworzenie i zachowanie systemu transportowego, a także na pokrywanie nieopłacalnych usług transportowych (transport kolejowy, autobusowy, i transport miejski).Transport ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie poszczególnych obiektów sieci logistycznej..

Przybylska, s. 239-251) Usługi transportowe - popytusług transportowych.

Czasem musi on korzystać z usług.. niego podróż miała cechy "podróży służbowej".. Usługi rozwijają się wraz z rozwojem miast, a często także w powiązaniu z przemysłem.Rynek pełni 4 podstawowe funkcje: funkcję informacyjną, funkcję równowagi, funkcję akceptacji towarów i usług, funkcję alokacyjną.. Nalezą do nich [Kotler, 2005,Strategia jako narzędzie i proces kształtowania rynku 148 6.2.. Cechy usług zdrowotnych i implikacje marketingowe Na specyfikę rynku usług zdrowotnych wpływają także cechy ty-powe dla wszystkich rodzajów usług.. Konkurencyjność wewnątrzgałęziowaSpedycja - działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru .. Wymienione usługi logistyczne tworzą dwie kategorie: usługi logistyczne oparte na zasobach - usługi fizyczne, do wykonania których potrzebne jest wyposażenie techniczne, usługi oparte na umiejętnościach - usługi polegające na planowaniu, organizowaniu, nadzorowaniu itd.Rynek usług turystycznych to wszelkie organizacje i przedsiębiorstwa zajmujące się usługami (oraz produkcja dóbr), na które popyt zgłaszany jest przez uczestników ruchu turystycznego i dzięki któremu turyści mogą zaspokoić swe podstawowe potrzeby turystyczne.. Produkcja dóbr i usług turystycznych (w węższym wymiarze) związany jest z wyżywieniem, transportem, zakwaterowaniem, usługami rekreacyjnymi oraz innymi.stymulującym rozwój rynku transportu jest wzrost wymiany handlowej z innymi państwami oraz wzrost jej wolumenu wartości.. Jest to miejsce, gdzie spotykają się popyt na 4usługi transportowe z ich podażą.). Rynek usług transportowych jest zaliczany do kategorii ekonomicznej o charakterze przestrzennym i dynamicznym.. Ma on charakter przestrzenny i dynamiczny.Ponadto usługi transportowe cechują się wysokimi nakładami kapitałowymi, gdyż firmy transportowe muszą zadbać o odpowiednio przystosowane i sprawne środki transportu.Kolejną cechą jest niewielka elastyczność cenowa popytu.(E.. Charakterystyka rynku 176Odpowiednia jakość organizacji usług transportowych kształtuje poziom obsługi rynku, a satysfakcja klientów oraz doświadczenie firmy wpływają na jej pozycję na rynku usług logistycznych.. Szacuje się, że sytuacja taka będzieIstnieją określone cechy, pozwalające oszacować prawidłowo przeprowadzoną segmentację: Mierzalność - umożliwia zebranie wszystkich istotnych dla naszego badania cech klientów, które wyróżniają się spośród pozostałych grup docelowych (oczekiwania, potrzeby czy preferencje nabywców).Transport, z uwagi na specyfikę przedmiotu wymiany zaliczany jest do rynku usług.. Produkt ten, jeśli ma zaspokoić ową potrzebę, musi być przemieszczony do .usługi transportowe, usługi magazynowe, usługi dodatkowe.. 1 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Wydział Transportu i Informatyki, 20 -209 Lublin .Usługi dzielą się na materialne (np. handel, transport, komunikacja, hotelarstwo, gastronomia, naprawy) i niematerialne (np. edukacja, ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura, administracja)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt