Wnioski z obserwacji lekcji zdalnej

Pobierz

Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. 3.W przedszkolu powinna funkcjonować procedura prowadzenia obserwacji zajęć, która powinna być podpisana przez dyrektora i wszystkich nauczycieli.. Samodzielnie lub we współpracy z radą pedagogiczną może wypracować odpowiednią procedurę dostosowaną do potrzeb swojego przedszkola, określającą ogólne zasady prowadzenia obserwacji oraz ich szczegółową organizację.Po obserwacji lekcji obserwator porządkuje swoje notatki i przygotowuje się do przedstawienia informacji zwrotnej osobie, która prowadziła lekcję.. Diagnoza i obserwacja obejmowała zakres komunikowania się ,umiejętności społeczne oraz współdziałanie w grupie ,rozumienie i poszanowanie przyrody ,edukację matematyczną oraz czynności intelektualne ,wychowanie przez sztukę .. Zastanawia się, które z faktów świadczą o mocnych stronach w wybranym obszarze obserwacji, a co warto byłoby zmienić.. Nauczycieli, którzy wspierali się materiałami znajdującymi się na tej stronie, zachęcamy do korzystania z treści publikowanych na stronie epodręczniki.pl, scholaris.pl czy lekcjewsieci.pl, a także na innych portalach, z których korzystaliśmy przy tworzeniu zdalnych lekcji.4.. Leokadiówz uczniem, zarównoz użyciemmonitora, jak i bez.. Konspekt zajęć ……………………………………………………………..

Wnioski z obserwacji zajęć : LP ZAGADNIENIE.

Czego się nauczyliśmy?Podczas obserwacji lekcji zdalnej i analizy jej efektów można skupić się na tym czy danemu nauczycielowi udało się zwiększyć efektywność nauki zdalnej, z jakich materiałów korzystał i w jaki sposób je przygotowywał dla uczniów, a także w jaki sposób sprawdzał zaangażowanie uczniów oraz systematyczność ich pracy.Tworzenie dokumentacji.. Dotyczy to zarówno systematycznościoceniania, jak i zachowania terminów.. Obserwacja, jak każda inna czynność badawcza, powinna być: 1. celowa; 2. planowa; 3. wyczerpująca, wnikliwa; 4.Zapraszamy do dołączenia do dwóch grup: - Zdalne nauczanie Być jak Ignacy - grupa dla nauczycieli ocena stopnia realizacji celów ( m.in. czy zrobiłas to co zaplanowałaś , czy uczeń wie czego się uczył .. ( no wiem jak to brzmi .)). oraz ich zgodność z podstawą programową ( umiejętności i standardy ) 2. skuteczność zastosowanych metod i form , w jakim stopniu motywowałam uczniów do pracy oraz czy robiłam to skutecznie ;od marca nie będziemy już zamieszczać propozycji zdalnych lekcji.. Nauczyciel musi wykorzystaćwszelkie dostępneśrodkiwynikającez ustalonych zasad oceniania, aby wyegzekwować od ucznia realizację zadań.. Komunikowania się dzieci mówią poprawnie i potrafią komunikować swoje .Dlatego dyrektor może przyjąć, że obserwacja może być realizowana na zajęciach prowadzonych przez tego samego nauczyciela, nauczycieli wybranych zajęć (np. godziny wychowawczej), na pierwszej godzinie lekcyjnej, obejmować fragment zajęć (5, 10, 15 minut), całe zajęcia lub grupę zajęć, albo - w przypadku przedszkola - cały dzień w jednym oddziale.Czy czas lekcji został wykorzystany właściwie?.

jakie było tempo lekcji?

Wyniki i wnioski kontroli i obserwacji prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego 4.1.. Nauczyciel wymienione w arkuszu zalecenia realizuje w możliwie najkrótszym czasie lub terminie określonym przez obserwującego.. W tym dokumencie powinny być zawarta informacje w jaki sposób będą prowadzone obserwacje, co jest ich celem, co podlega obserwacji oraz m.in. kto jest uprawniony do jej przeprowadzenia.Wnioski z obserwacji lekcji i rozmowy pohospitacyjnej.. Czy uczniowie są zachęcani na lekcji do samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów?To także okazja dla nauczyciela do obserwacji, jak czują się uczniowie w domu, czy są wypoczęci, czy aktywnie uczestniczą w zajęciach, jaki jest ich stan psychiczny i emocjonalny.. Może zdarzyć się również, że lekcję obserwuje kilka osób.. Czy indywidualizuje się pracę z uczniami?. Duży wysiłekZdalna nauka i jak wspierać uczniów w czasie jej trwania.. Sprawozdanie z obserwacji wstępnej przeprowadzonej w grupie mieszanej przedszkolnej.. Tematy zajęć i treści były zgodne z podstawą programową.Wnioski Analizując i porównując wyniki obserwacji wstępnej, śródrocznej i końcowej, dokonanej w grupie I, pod względem rozwoju fizycznego, społecznego jak i poznawczego dzieci dokonały zdecydowanych postępów..

Data ustalenia obserwacji ..... 2.

odstępstwa od planu lekcji i ich uzasadnieniew arkuszu obserwacji lekcji (zajęć) w części "pochwały/zalecenia" i ustalane są dalsze działania zmierzające do korygowania błędów.. planowanie celów operacyjnych .. przygotowanie sprawozdania częściowego z przebiegu stażu.. Całoroczna obserwacja dzieci wykazała znaczy wzrost wiedzy i umiejętności w poszczególnych sferach rozwojowych.Wnioski ze wstępnej obserwacji dziecka 3-letniego.. Etap pierwszy: Planowanie Obserwacji lekcji dokonuje zwykle jeden z nauczycieli na prośbę innego nauczyciela, który decyduje się doskonalić swój warsztat pracy.. dostosowanie form pracy do możliwości uczniów .. Przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty.. Sposób prowadzenia obserwacji zajęć określa dyrektor przedszkola.. Ich realizacja została zakłócona zawieszeniem zajęć, a później wprowadzeniem zdalnego nauczania.. Jak wynika z odpowiedzi udzielanych przez uczniów w pytaniach otwartych można wywnioskować, że dla uczniów w edukacji bardzo ważne są relacje, kontakt z rówieśnikami oraz nauczycielami.. Mogielnica .. Arkusze obserwacji zajęć - Rola nauczyciela na lekcji i formy pracy uczniów.. częstotliwość i formy oceniania .. Imię i nazwisko osoby obserwującej .. 5.online, zarówno z klasą jak i z nauczycielem.. Olsztyn..

Jak organizujecie lekcje w formie zdalnej?

Czy dopasowano stopień trudności do możliwości percepcyjnych uczniów?. XV.Wnioski wynikające z analizy dokumentów ( dziennik, plan dydaktyczny, dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów, itp.) Mocne strony nauczyciela: Wnioski poobserwacyjne w tym ocena lekcji pod kątem realizacji problematyki obserwacyjnej ustalonej na dany rok szkolnyNajważniejszy wniosek wyciągnięty z analizy ankiet przez zespół badawczy jest następujący: Pomimo poczucia braku przygotowania i braku zorganizowanego wsparciaRekomenduję rodzicom, aby w razie trudności ucznia z realizacją zadanego materiału, zarówno technicznych jak i organizacyjnych kontaktować się z nauczycielem, wychowawcą lub dyrektorem.. Anna Kaczmarek.. Jestem przekonana, że w ramach posiadanej wiedzy i możliwości osoby, te znajdą stosowne rozwiązania na pojawiające się trudności.Jedną z metod badań pedagogicznych jest obserwacja polegająca na planowanym i systematycznym postrzeganiu faktów, zdarzeń, procesów, zjawisk pedagogicznych, gromadzeniu informacji oraz ich interpretowaniu.. Trzeba być bardzo ostrożnym w wypowiadaniu sądów.Rozwiąże proste zadania matematyczne, przeliczy, porówna i uporządkuje zbiory.. Imię i nazwisko nauczyciela .. Nieobecnośćna lekcji on-line, spóźnienie,brak zaangażowaniaucznia w zajęciachProcedura prowadzenia obserwacji zajęć.. Arkusz obserwacji dziecka 4 - letniego .. kontrola dokumentacji nauczycieli stażystów, wobec których pełniona jest rola opiekuna stażu.. Wyniki kontroli dokumentacji pedagogicznej W roku szkolnym 2014/15 dyrektor i wicedyrektorzy przeprowadzali systematyczną kontrolę dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, teczki wychowawców, dziennikaDo arkuszy wpisywane były również punktacje z obserwacji prowadzonych podczas zajęć.. narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów .. Nauczycielki były przygotowane do zajęć.. OKO zakłada dobrowolność.wykorzystanie wiedzy nabytej podczas szkoleń w pracy z dziećmi Wnioski z obserwacji : Wszystkie zajęcia były bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym jak i metodycznym.. Utrwali poznane cyfry oraz poćwiczy logiczne myślenie, spostrzegawczość i umiejętność przeliczania.. Czy to klasyczne moduły po 45 minut?ARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna Ustalenia wstępne: 1.. Obserwacje Obserwacje zajęć nauczycieli prowadziłem zgodnie z planem.. Wyniku analizy punktacji diagnozy i obserwacji można stwierdzić, iż w zakresie: 1.. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym.. Adekwatnie do samopoczucia uczniów możemy ich zaangażować w lekcję.. Czy uczniowie rozumieją cel lekcji i cel działu materiału?. Wielu z ankietowanych wskazało, że w edukacji zdalnej podobały im się praca metodą projektuKoleżeńska obserwacja lekcji przebiega według trzech etapów.. Wnioski po doświadczeniach panedemii covid-19..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt