Wnioski do dalszej pracy wychowawczej w klasie 5

Pobierz

Przekazywanie informacji rodzicom , opracowywanie programów do pracy indywidualnej korygująco - wspomagających dla dzieci starszych i kompenasyjno- wyrównawczych dlaWnioski do dalszej pracy Podsumowując pracę zespołu wychowawców klasy IV i V stwierdza się, iż zamierzone cele zostały zrealizowane i osiągnięto odpowiednie efekty.. Są oneWnioski/plany do dalszej pracy dydaktyczno - wychowawczej - stosować IT w geografii i podwyższać swoje umiejętności w tym zakresie - przygotować uczennicę do Olimpiady Geograficznejwnioski do dalszej pracy: "Sercem na świat" - przeprowadzenie cyklu zajęć (raz w miesiącu) kształtujących postawę empatii i solidarności z krajami, które dotykają kryzysy humanitarne (wojny i katastrofy naturalne) oraz zaangażowanie do działań na rzecz lepszego świata.należy doskonalić w toku dalszej pracy.. Uzasadniać wystawiane oceny.. Wnioski do dalszej pracy W drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 będę nadal realizować założenia zawarte w planie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Usprawnianie koncentracji i trwałości uwagi.. ( próby dzielenia radości innych).WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY - dalsze stymulowanie rozwoju dzieci i przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego - rozwijanie twórczej wyobraźni poprzez działania plastyczne, muzyczne i teatralne, - dalsze wdrażanie dzieci do stosowania się do norm i zasad panujących w grupie, - prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu materiału programowegodiagnozy pedagogicznej w grupach dzieci 5-6 letnich..

5.Wnioski do pracy wychowawczej z poprzednich lat szkolnych.

Wyniki obserwacji dzieci i analiza wyników diagnozy zobligowały mnie do zwiększonej pracy indywidualnej : - Praca z dzieckiem zdolnym- Antoś S., Mikołaj S. - Praca indywidualna doskonaląca motorykę małą i dużą oraz usprawniająca koordynację wzrokowo- ruchową- Mateusz G., Mikołaj K., Witek Ch., Bartek S. Wnioski do dalszej pracy: - Zwiększona praca indywidualna - Rozwijanie u dzieci umiejętności właściwego reagowania na przegraną, gratulowanie wygranej koledze.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASA V 2020/2021 Wychowawca: Justyna Drewka.. - wszystkie dzieci znają znak graficzny cyfr; - większość dzieci czyta proste wyrazy; - u większości dzieci skupienie uwagi na zajęciach, aktywny udział podczas zajęć; - udział w festiwalu piosenki dziecięcej i zdobycie nagród; - zaangażowanie dzieci w przygotowaniach do uroczystości przedszkolnych; - chętnie słuchają bajek z elementami bajko terapii; - dobra współpraca z rodzicami; - dobry kontakt dzieci z .Wnioski do dalszej pracy: 1.. Promowanie zdrowego trybu życia, propagowanie sportu, aktywnego wypoczynku i właściwego odżywiania się.. Podczas pracy zdalnej zapisywać zadania domowe w jednym miejscu (np. dziennik elektroniczny), tak by było widoczne obciążenie nauką uczniów.. Analiza wyników sprawdzianów, testów, diagnoz, pozwala również nauczycielom na wymianę doświadczeń..

Zdalne nauczanie Wnioski do pracy 1.

Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią.. Zadbać o sprzęt komputerowy i szybki Internet (zadanie szkoły - miarę możliwości).. Rozwijanie umiejętności społecznych.. Stymulowanie rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami ucznia.. Oceniać systematycznie 4.. Zachęcanie uczniów do rozwijania własnych zainteresowań, indywidualnych uzdolnień i umiejętności.9.. Porównywać wyniki sprawdzianu ze średnią ocen z przedmiotów, których umiejętności są badane na sprawdzianie (j. polski, matematyka, przyroda, historia).w I semestrze w roku szkolnym 2016/2017 Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie analizy dokumentów, obserwacji pracy nauczycieli, monitorowania, diagnoz, sprawozdań nauczycieli i wychowawców obejmuje: 1) Obszar I-ewaluacja 2) Obszar II- kontrola, w tym: a) analiza i wnioski z obserwacji zajęć i uroczystości szkolnych W pracy z uczniem objętym kształceniem specjalnym w dalszym ciągu będę koncentrować się na zapewnieniu muWnioski do dalszej pracy Wprowadzanie innowacji pedagogicznych, wdrożenie autorskich programów, efekty wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy oraz podwyższania jakości pracy szkoły..

Zespoły opracowują wnioski, które są wdrażane do dalszej pracy.

Wnioski do dalszej pracy: Należy stosować ćwiczenia usprawniające poprawną pisownie; znajomość części mowy; Usprawniać znajomość tabliczki mnożenia.. Uczniowie chętnie pracują na zajęciach lekcyjnych, biorą aktywny udział w lekcjach.egzaminów próbnych, testów diagnostycznych.. Wszelkiego rodzaju wnioski nasuwające się w trakcie analizy są zapisane i realizowane przez wszystkich nauczycieli.. - Kontynuacja programu własnego "Dziecko w świecie liter " - Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, gratulowanie wygranej koledze.. Wnioski z analizy umieszczać na tablicy w pokoju nauczycielskim, wziąć je pod uwagę przy tworzeniu planów dydaktycznych.. Szkolenia rady pedagogicznej lub zespołów przedmiotowych: Prowadzone szkolenia RP.. Współpraca układała się dobrze i przebiegała w sposób systematyczny, wynikający z bieżących potrzeb szkoły.OBSZAR: 5.. 5.Wnioski z diagnozy wstępnej z języka polskiego przeprowadzonej we wrześniu w klasie V Z analizy sprawdzianu przeprowadzonego we wrześniu w klasach V wynika, iż w dalszej pracy z uczniami należy zwracać szczególną uwagę na: Odmianę przez przypadki, używanie poprawnych form wyrazów;Sprawozdanie z realizacji planu wychowawczego-profilaktycznego w klasie.. Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V ..

Wzmocnienia pozytywne, motywowanie do pracy, ćwiczenia pobudzające do aktywności własnej.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt