Ocena postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem zdolnym

Pobierz

Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.Przepisy nakładają obowiązek wpisywania do dzienników innych zajęć oceny postępów i wniosków dotyczących dalszej pracy z uczniem.. których należy prowadzić dokumentację zajęć .4.. Program przeznaczony jest dla uczniów zdolnych , którzy są zainteresowani rozszerzeniem swojej wiedzy z zakresu fizyki i astronomii , a także chcą brać udział w konkursach .Udział w konkursach wytwarza pewną odporność na stres i sprawia, że osoby te lepiej radzą sobie w trakcie .Praca z uczniem zdolnym.. W styczniu zapoznałam dziewczynkę z liczbami trzycyfrowymi .. 6. Wdrażanie oddziaływań Pracując z uczniem tak przygotowywałam zajęcia, aby były one ciekawe, oddziaływały emocjonalnie na Mateusza i w maksymalnym stopniu rozwijały jego myślenie twórcze.. Coraz częściej pojawiają się nauczyciele, którzy wprowadzają je w życie, stwarzając dla zdolnych dzieci dogodne warunki do wszechstronnego rozwoju.. i nie można hamować rozwoju jednego dziecka dla zrównania.. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz w- wywiad środowiskowy, rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, pedagogiem szkolnym, - analiza ocen cząstkowych i semestralnych, - organizacja pomocy koleżeńskiej w nauce, - pomoc indywidualna nauczyciela w nauce , - praca w grupach z aktywnym udziałem uczniów słabych..

Półroczna ocena opisowa zawiera wskazówki dotyczące dalszej pracy z uczniem.

UNICEF W BYTOMIU Autor programu oraz prowadzący zajęcia: mgr Aneta Ościk Przedmiot: język angielski Etap edukacyjny: II - klasy V i VI szkoły podstawowej Typ: pozalekcyjne koło zainteresowań Wymiar godzin: 1 godzina tygodniowo Czas .Praca z uczniem zdolnym. ". R. Więckowski.Wyciągnęłam wnioski dotyczące stopnia realizacji podstawy programowej oraz zastosowałam je do planowania dalszej pracy z klasą.. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen.. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532 ze zm.) zmiany w r. 2017 i 2019Ponadto obowiązkowo wpisuje się indywidualny program pracy z uczniem, a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, a także opisuje się ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem.Rozporządzenie MEN Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U..

Wnioski do dalszej pracy: 1.

Oceniany jest ich wkład pracy, jakość wykonanego zadania, stopień trudności, ranga zadania, inwencja twórcza - sposób rozwiązania i estetyka.Ocena efektywności pomocy - psychologiczno - pedagogicznej w tym efektywności realizowanych zajęć Wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno - pedagogicznej Rok szkolny: Należy jedynie wspomagać zróżnicowany rozwój poszczególnych.. ";METODY OCENIANIA POSTĘPÓW UCZNIA UZDOLNIONEGO Metody oceniania uczniów uzdolnionych są zgodne z wytycznymi prawa oświatowego i dokumentami szkolnymi.. Praca taka stanowiła dla ucznia wyzwanie intelektualne.. System klasowo-lekcyjny nie sprzyja pracy z uczniem zdolnym.Uczennica doskonaliła także umiejętności matematyczne - liczyła na konkretach w zakresie 100, utrwalała nazwy i zapis liczb dwucyfrowych, z powodzeniem podejmowała próby liczenia na kalkulatorze.. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH PRACY Z UCZNIEM SŁABYM 1.Ma to ogromne znaczenie, gdyż przy planowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej obowiązkowo współpracuje się z rodzicami ucznia (informując ich o wszystkim) oraz zawsze uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy, zawarte dokumentacji przebiegu nauczania, a także działalności wychowawczej i opiekuńczej.Po dokonaniu oceny postępów ucznia i ustaleniu wniosków do dalszej pracy należy przekazać te wnioski rodzicom.indywidualny program pracy z uczniem, a w przypadku zajęć grupowych program pracy grupy, tygodniowy rozkład zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, obecność uczniów na zajęciach, potwierdzenie podpisem przeprowadzenia zajęć - uwaga!.

Istnieje szereg metod opracowanych z myślą o uczniu zdolnym.

b.Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z ICT prowadzone przez lic. Dominikę Polak.. w przypadku .indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych-program pracy grupy, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy, oraz odnotowuje się obecność uczniów lub wychowanków na zajęciach.. - motywowanie uczniów do wykorzystania swoich uzdolnień do dalszej pracy.a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem oraz odnotowuje się obecność dzieci,Delegatura w Siedlcach • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(t.j.. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: Zrealizowano 82/98 godzin.-Kontynuowanie pracy z uczniami nad praktycznym zastosowaniem edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnegopracy z uczniem a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tygodniowy rozkład zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem oraz odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach.. Starałam się zapewniać podczas zajęć życzliwą atmosferę, dbałam o to, aby w otoczeniu było .ocena postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem; odnotowane obecności dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków na zajęciach; potwierdzenie podpisem przeprowadzenia zajęć.2.Opis i analiza programu pracy z uczniem zdolnym ..

Poznałam wnioski i rekomendacje CKE do dalszej pracy.

Zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje bowiem okresowej wielospecjalistycznej oceny .Przede wszystkim indywidualizowałam pracę z uczniem, dostosowywałam wymagania i metody pracy, współpracowałam z mamą ucznia, rozwijałam mocne strony oraz umiejętności chłopca, pracowałam w oparciu o pozytywne wzmocnienia i pochwały.. .Grupa liczy 10 osób.. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) w sposób precyzyjny określa przepisy wg.. Rodzice powinni opiekować się pracą samokształceniową ucznia, motywować go do pracy, z pełną życzliwością aprobować jego wysiłek i doceniać postępy.• ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, • odnotowanie obecności uczniów na zajęciach, • potwierdzenie podpisem przeprowadzenia zajęć, z zastrzeżeniem obowiązków nauczyciela wynikających z prowadzenia dokumentacji wyłącznie w formie elektronicznej, tj. wymagań określonych w §22 ust.. W mojej pracy starałam się zastosować kształcenie wielopoziomowe, które pozwala efektywnie pracować zarówno uczniowi słabemu, przeciętnemu oraz zdolnemu.zania dotyczące pracy z uczniem uzdolnionym geograficznie zostały ujęte w specjalne ramki wyróżniające.. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej to dokument obowiązkowy w toku pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.. W dalszym ciągu rozwijać u dziewczynki .Opublikowano: 28 stycznia 2018 roku.. W procesie uczenia się ucznia zdolnego musi współpracować ze szkołą dom rodzinny.. Brak jednak wskazań, jak często należy to robić.. Nauczycielom zainteresowanym poszerzeniem wiedzy na temat pracy z uczniem zdolnym może pomóc obszerna bibliografia dotycząca zagadnień ogólnych oraz do poszczególnych poziomów edukacyjnych.doskonalenia pracy z uczniem zdolnym.. dzieci uczestniczących w systemie edukacyjnym.".. go z innymi lub też odwrotnie.. Szczegółowe zasady powinny być określone w statucie szkoły, warto jednak zastanowić się, jaka częstotliwość będzie optymalna.Pracę z uczniem zdolnym realizowałam na polu dydaktycznym i wychowawczym.. Każde dziecko ma indywidualną drogę swojego własnego rozwoju.. Rozciągała się ona nie tylko na czas lekcyjny, ale również na pozalekcyjny - kółko matematyczne.. - pobudzanie aktywności umysłowej uczniów, wyobraźni, fantazji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt