Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy w edukacji wczesnoszkolnej

Pobierz

Nauczyciel musi wykorzystaćwszelkie dostępneśrodkiwynikającez ustalonych zasad oceniania, aby wyegzekwować od ucznia realizację zadań.. Prawie połowa uczniów wykonuje dodatkowe prace domowe.Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej.. Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego do doskonalenia własnej pracy oraz pracy szkoły; praktycznie wykorzystuje nabytą wiedzę i umiejętności we własnej pracy, zdobyta wiedza i umiejętności przekładajązajęć, formułowanie wniosków do dalszej pracy.. • Poświecić więcej uwagi na umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem, która sprzyja osiąganiu sukcesów dydaktycznych.. Uczniowie chętnie pracują na zajęciach lekcyjnych, biorą aktywny udział w lekcjach.. Wnioski do dalszej pracy: wspieranie samodzielnych działań dzieckawnioski do dalszej pracy: - Kontynuowanie kształtowania umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w sieci oraz wykorzystywania ich w nauce - Kontynuowanie pracy z uczniami w zakresie pobudzania kreatywnego myślenia za pomocą edytorów graficznych oraz gier logicznychWnioski do dalszej pracy: • W celu poprawy czujności ortograficznej uczniów należy systematycznie przeprowadzać testy kontrolne - dyktanda.. Dotyczy to zarównoWnioski do dalszej pracy: Należy stosować ćwiczenia usprawniające poprawną pisownie; znajomość części mowy; Usprawniać znajomość tabliczki mnożenia..

Wykorzystanie metod aktywizujących w edukacji wczesnoszkolnej.

Wielu z ankietowanych wskazało, że w edukacji zdalnej podobały im się praca metodą projektu .. W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W roku szkolnym 2016/2017 do klas I-VI uczęszczało 328 uczniów zgrupowanych w 17 oddziałach: 9 oddziałach klas I-III i 8 oddziałach klas IV-VI.. Rekomendacje: *Kontynuować pracę na tym samym poziomie, dbać o zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci.. W ramach posiadanych środków dyrektor przyznaje nauczycielom dodatki motywacyjne.. Rekomendacje nowości dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 2018.Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej i przy wykorzystaniu licznych pomocy dydaktycznych.. Zespół ds. analiz dydaktycznych opracował szczegółowe .PODSUMOWANIE PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ .. W ramach posiadanych środków dyrektor przyznał 3 nauczycielom nagrody pieniężne i wręczył je uroczyście podczas szkolnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w październiku 2019 r. Dzisiaj zaopiniują państwo propozycje nagród za pracę w tym rokuRekomendacje nowości dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 2018..

W I semestrze odbyły się cztery spotkania zespołu edukacji wczesnoszkolnej.

WSO sprzyja motywowaniu uczniów do pracy (dalszej nauki).. Sprawdziany zostały przeprowadzone w miesiącu maju i czerwcu.. W rozwiązaniach zadań można zauważyć poprawne stosowanie algorytmów wykonywanych działań pisemnych, co należy utrwalać podczas dalszej edukacji matematycznej.. Ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy.. 3.Wnioski do dalszej pracy: - W celu poprawy czujności ortograficznej uczniów należy systematycznie przeprowadzać testy kontrolne - dyktanda.. Gromadzenie informacji o pracy nauczycieliWnioski i rekomendacje - SP • Uczniowie wykazali się dobrą sprawnością rachunkową w zbiorze liczb naturalnych.. Dużym problemem są braki w sprzęcie, oprogramowaniu po stronie ucznia i nauczyciela.. - Poświecić więcej uwagi na umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem, która sprzyja osiąganiu sukcesów dydaktycznych.. Tematyka spotkań dotyczyła: • Opracowania planu pracy zespołu na rok szkolny 2019/2012 • Zmian w Statucie szkoły dotyczących kryteriów oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów klas 1-3.Chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że na obecnym etapie czyli zawieszenia zajęć nauczyciele zostali poproszeni o przygotowanie materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu..

Nowości - rekomendacje.

Październik 2015 Realizacja rok szkolny 2015/2016 Wszyscy nauczyciele Poszerzanie wiadomości i doskonalenie swoich umiejętnościtrzecioklasistów i rekomendacji do pracy w kl. I-III w rokuszkolnym2012/2013 I.. W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów.• Tolerancja w stosunku do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.. Nie mam czasu na siedzenie 24/7 przed lekcjami, nigdy w życiu nie miałam tyle prac domowych; Problem może pojawić się, gdy okaże się w kolejnych klasach, że większość tak naprawdę .przygotowanie materiałów do samodzielnego wykonania do druku zawierających, np. zadania doskonalące małą motorykę i umiejętność przeliczania w zakresie 5; udostępnienie materiałów do samodzielnej zabawy zawierających: propozycje prac plastycznych, odnośniki do piosenek, odnośniki do materiałów edukacyjnych (temat: Wielkanoc)formułowanie wniosków do dalszej pracy dydaktycznej.. Należyzwrócićnauczycielom uwagęna koniecznośćzróżnicowaniatechnik i form pracy z uczniem, zarównoz użyciemmonitora, jak i bez.. Począwszy od kl.REKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY: 1.. Uczniowie szkoły podstawowej i ich rodzice znają i rozumieją zasady oceniania, rozumieją .. sześciopunktowego systemu oceniania w edukacji wczesnoszkolnej..

specyfikę jej pracy koncepcję pracy.

• Wykorzystywanie nabytych wiadomości i umiejętności w praktyce.. Jest to inna forma komunikacji i wymaga stosowania innych metod i sposobów pracy.. Popularyzacja zastosowania komputerowych programów edukacyjnych, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputerów.. Za przeprowadzenie i sprawdzenie prac w klasach I - III odpowiedzialni byli wychowawcy, w klasach IV - VII nauczyciele przedmiotów podlegających analizie.. 2.Zdaniem ekspertów obecnie powinno się m.in. realizować zajęcia wyrównawcze i skupić na nadrabianiu braków w wiedzy i umiejętnościach, które powstały w czasie zdalnej edukacji3.. Wyniki powinny posłużyć jako inspiracja do działania, mającego na celu doskonalenie i poprawę-w większym stopniu zachęcać do pracy słabszych uczniów,-pracować nad uważnością uczniów między innymi kl. IV- losowy podział na grupy, nagradzanie za uwagę, przerwy śródlekcyjne, losowy wybór uczniów do odpowiedzi,-uczyć uczniów prezentacji na forum klasy,-ustalenie reguł pracy na lekcji do którychwnioski do dalszej pracy oraz je upowszechnia.. SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.. cały rok szkolny cały rok szkolny nauczyciele klas 0-III nauczyciele klas 0-III"Instrumenty perkusyjne w edukacji muzycznej dziecka" 1 nauczycielka kontynuuje kurs Języka Angielskiego - przygotowujący do uzyskania kwalifikacji Chętne nauczycielki korzystały z możliwości udziału w seminariach nauczycieli edukacji przedszkolnej organizowanych przez W-MODN.. Skład zespołu: W roku szkolnym 2017/2018 odbyło się 5 spotkań zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podczas których: -omówiono wybrane programy nauczania oraz .wygląda w rzeczywistości szkolnej oraz które jego obszary wymagają dalszej pracy.. Efekty działań wychowawczych, wnioski do dalszej pracy: MOCNE STRONY SŁABE STRONY • prowadzenie kontroli miejsc szczególnie niebezpiecznych w szkole,Były też szkolenia i konferencje metodyczne, których tematem było "Wspomaganie dzieci w rozwoju umysłowym na przykładzie edukacji matematycznej", "Szary obrazek- czyli jak zrozumieć rysunek dziecka", "Jak wpierać i motywować dziecko zdolne".. W klasach I-III jeden uczeń nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej.Działania jakie zostały podjęte w dalszej pracy, aby uzyskać jak najlepsze efekty nauczania : Stosowanie ćwiczeń rozwijających sprawność manualną Stosowanie ćwiczeń motoryki Stosowanie ćwiczeń doskonalących koordynację wzrokowo - ruchową, spostrzeganie słuchowe,Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej semestr I - rok szkolny 2019/2020 z dn.16 stycznia 2020r.. Podczas nauczania zdalnego korzystamy z przeróżnych komunikatorów: skype, hangouts, jitsi meet, zoom, discord, classroom co poszerza nasze umiejętności pracy z dziećmi w sposób zdalny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt