Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego

Pobierz

Halina Połczyńska.. • Szkolenie komputerowe w zakresie programu HOT POTATOES (2009r).. termin realizacji Nauczyciel odpowiedzialny .. (17 KB) Pobierz.. Jestem nauczycielem z 17 letnim stażem pracy, w tym pracuję 3 lata na stanowisku nauczyciela wspierającego w klasie integracyjnej.. Być może jesteście w trakcie opracowywania takiego dokumentu na koniec półrocza i przyda Wam się inspiracja.Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego - nl wspomagający • Obsługa i wykorzystanie projektora (2008 r).. nauczyciele wspomagający Uwagi o realizacji (cele, dla kogo) krótki opis Efekty Wnioski, uwagiBierze udział w spotkaniu nauczycieli wspomagających z koordynatorem ds. nauczania indywidualnego, które odbywają się co 2 -3 miesiące, na których prezentuje sprawozdanie ze swojej pracy.. Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.. Zrealizowane zadania dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, wspólne działania wychowawcze dla poziomu klas: Działania wg planu pracy.. OPIS, ANALIZA I WNIOSKI PRACY NAUCZYCIELA O SPECJALNYM PRZYGOTOWANIU PEDAGOGICZNYM W KLASIE .. II semestr, rok szkolny .. - imię i nazwisko.. • Obsługa tablicy interaktywnej (2009r, 2011r).. Pedagog specjalny powinien re‐ Data zakończenia stażu: 06.05.2011r.. W dobrej wierze i z tytułu chęci pomocy pragnę podzielić się z Wami swoim sprawozdaniem z awansu na nauczyciela .zawodowego w roku szkolnym 2018/2019..

1.Sprawozdanie z pracy nauczyciela wspomagającego.

Podstawowym zadaniem edukacyjnym nauczyciela wspomagającego jest dokonanie diagnozy "roboczej", tak aby proces diagnostyczny dał początek sformułowaniu oddziaływań dydaktycznych.. W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV ; 1.. • Awans zawodowy nauczyciela .Nauczyciel wspomagający, to nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i zatrudniony w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17.11.2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w .SPRAWOZDANIE Z PRACY …………….……………………………………………………… w roku szkolnym 2016/2017.. 49 KB.Sprawozdanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na drodze awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.. O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. 5 "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im..

Moja samoocena jako nauczyciela wspomagającego.

Bardzo trudnym zadaniem jest obiektywne ocenienie stanu własnych kompetencji oraz pracy .kontrola dokumentacji nauczycieli stażystów, wobec których pełniona jest rola opiekuna stażu cząstkowe sprawozdania z realizowanych programów i projektów przygotowanie diagnozy gotowości szkolnej w oparciu o analizę wytworów dziecka, analizę działań podejmowanych w bieżącym roku szkolnymZadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego Głównym zadaniem nauczyciela wspomagającego jest pomoc w kształceniu dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.. • "Ocenianie Kształtujące" (2011r).. Data zatwierdzenia planu: 17.09.2007r.Sprawozdanie - nauczyciel wspomagający SPRAWOZDANIE- imię i nazwiskonauczyciel wspomagający w klasie IV SP W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV; 1. też badania Simona Barona-Cohena).Po raz pierwszy termin Asperger's Syndrome został użyty w 1981 roku w publikacji Lorny Wing.Zwróciła ona uwagę na to, iż u niektórych dzieci z objawami .Możesz także wspomnieć, że nazwa tego zaburzenia pochodzi od nazwiska wiedeńskiego lekarza Hansa .Zadania nauczyciela wspomagającego, mogą się różnić w każdej placówce, gdyż wynikają one z konkretnych potrzeb dzieci z niepełnosprawnością..

Warto też, rozważyć formę przedzielania obowiązków dla nauczyciela wspomagającego.

To właśnie jakość współpracy tych nauczycieli decyduje o atmosferze panującej w klasie oraz efektach nauczania i wychowania i to zarówno w odniesieniu do uczniów pełnosprawnych, jak i tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Sprawozdanie nauczyciela z działalności dydaktyczno - wychowawczej starającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust.. 10 ustawy z dnia 26W klasie integracyjnej podczas lekcji współpracuje zazwyczaj dwóch nauczycieli, czyli nauczyciel przedmiotu i nauczyciel wspomagający - pedagog specjalny.. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - … NAZWA SZKOŁY - … STANOWISKO PRACY - … IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU - … .. nauczyciel wspomagający w klasie IV SP.. Do końca czerwca 2013 Szkoła, sala komputerowa 9. sortuj według: nazwa.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .Przed nauczycielem wspomagającym stoją zadania edukacyjne, integrują‐ ce oraz wychowawcze.. Przygotowanie przez nauczycieli prezentacji multimedialnej.. Nauczyciel wspomagający prowadzi dokumentację ucznia ( teczkę): Dokumentacja ucznia zawiera: - orzeczenia, opinie, wskazania do pracy - oceny opisoweMoja samoocena jako nauczyciela wspomagającego.docx..

CZAS TRWANIA STAŻU - … Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam ...8.

W trakcie semestru realizowałam założenia planu pracy i objęłam opieką wszystkie dzieci posiadające orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia specjalnego.-obecność nauczyciela wspomagającego w trakcie lekcji -umiejscowienie ucznia w pierwszej ławce, na wprost tablicy, dbałość o odpowiednie oświetlenie -zwracanie uwagi na szybką męczliwość dziecka związaną ze zużywaniem większej energii na patrzenie i interpretację odbieranych informacji -wydłużenie czasu na wykonaniePedagogika Specjalna - Portal dla Nauczycieli January 6, 2020 · Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno-wychowawczej autorstwa naszej Czytelniczki.. typ pliku.. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE) 19 Sierpień 2013 Szkoła 11.wzor-sprawozdania-z-pracy-nauczycieli.. Dla prawidłowego funkcjonowania ta witryna korzysta z plików cookies, w tym dla lepszej prezentacji treści, zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego działania, przedstawienia spersonalizowanej oferty i promocji, a także w celach statystycznych.Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. W zakres jego obowiązków wchodzi między innymi: samodzielne prowadzenie zajęć z podopiecznymi, jak również pomoc drugiemu nauczycielowi podczas lekcji.Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno - wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/2019SPRAWOZDANIE - imię i nazwisko nauczyciel wspomagający w klasie IV SP W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV ; 1.. § 6 ust.2 Zadanie z planu rozwoju Poziom/sposób realizacji, termin Uzyskane efekty dla szkoły i nauczyciela Wymagania z rozporządzenia z dnia 26.07.2018r.Dokumentacja nauczyciela wspomagającego.. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE (wg potrzeb) Na bieżąco, według potrzeb.. Jako dyrektorzy przedszkoli znamy najlepiej zalecenia z orzeczeń posiadanych przez naszych .Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela - terapeuty pedagogicznego.. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ.. Imię i nazwisko: Aleksandra Siewiera Opiekun stażu: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2007r.. rozmiar.. Lista plików.. PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Kraków.SPRAWOZDANIE z realizacji działań nauczyciela w odniesieniu do wszystkich kryteriów określonych w rozporządzeniu Nauczyciel stażysta Kryteria oceny pracy określone w §.2 ust.1 rozporządzenia Przykładowe propozycje wskaźników1 Informacje o realizacji wskaźników I. Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktyczno-Uczeń z zespołem Aspergera - przykładowe sprawozdanie nauczyciela wspomagającego Sprawozdanie - nauczyciel wspomagający SPRAWOZDANIE- imię i nazwiskonauczyciel wspomagający w klasie IV SP W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV; 1.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI.. Szkoła 10.. Zadania dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela wspomagającego koncentrują się na udzielaniu wsparcia uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną (słabe widzenie i niepełnosprawność intelektualna lekkiego stopnia)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt