Oświadczenie o sytuacji życiowej rodzinnej i materialnej wzór

Pobierz

Formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym Formularze wniosków o wpis do Krajowego Rejestru SądowegoPreferowane oświadczenie.. Załącznik 3Wzory wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu socjalnego obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Załącznik 1 Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z UFŚS wzór pdf 193.48 KB wzór word 59.5 KB.. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).Przepisy nie określają formy (ustna czy pisemna), w jakiej pracodawca jest zobowiązany weryfikować sytuację rodzinną, materialną i życiową pracowników ubiegających się o świadczenia z zfśs.. 1a ustawy o ZFŚS).Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art.245 Kodeksu postępowania cywilnego.. Określenie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do świadczeń ZFŚS:* 1. osoba samotnie wychowującym dzieci i osobom posiadającym rodziny wielodzietne (3 i więcej);Uwiarygodnienie informacji zawartych w oświadczeniu może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu (art. 8 ust..

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej wnioskodawcy.doc.

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Dokumentacja ODO .. Wiedza i Praktyka Sp.. wykazany w rubrykach:Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z UFŚS wzór pdf 587.11 KB wzór word 36.42 KB.. PDF, 116,31 KB metryczka Wzór wniosku o ulgę - przedsiębiorca.doc.. z o.o. ul. Łotewska 9a 03-918 Warszawa Telefon: 22 518 29 29Oświadczenie o osiąganych dochodach i sytuacji rodzinnej.. (imię i nazwisko pracownika) Sytuacja rodzinna (współmałżonek, dzieci własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej).. Załącznik 2Opis: ZUS ERP-15 Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej Wniosek ERP-15 jest formularzem dla osób, które starają się o przyznacznie świadczenia w drodze wyjątku przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym wykazują informacje o stanie rodzinnym, majątkowym i sytuacji materialnej.Według przepisów ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ustawa o ZFŚS), przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS są uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS (art. 8 ust.. Ja niżej podpisany zobowiązuję się na wezwanie Pracodawcy do dostarczenia dokumentów wymienionych przez Pracodawcę w wezwaniu w celu potwierdzenia mojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.Pobierz wzór oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS..

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej wnioskodawcy.pdf.

Pracodawca może również żądać dokumentów potwierdzających opisaną w oświadczeniu sytuację, np. zaświadczenia o zarobkach pozostałych członków rodziny, zaświadczenia lekarskie w zależności od .w celu potwierdzenia mojej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.. Do 3 maja 2019 r. ustawa o ZFŚS nie regulowała sposobu ustalania .1 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ, MATERIALNEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 104 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z 30 grudnia 2011 roku Imię i nazwisko.. Powyższe oświadczenie składam świadomy(a)skutków karno-prawnych za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art. 233 i art. 271 § l i 3 Kodeksu karnego).okoliczności o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, sąd, odrzucając wniosek, skazuje na grzywnę w wysokości do 2000 złotych (art. 111 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, z późn.. W przypadku zmiany mojej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej mającej wpływa na średniOŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA .. Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień pokrewieństwa Źródło dochodu Dochód brutto za rok poprzedni pomniejszony o ZUS Łączny dochód: Dochód na członka rodziny na miesiąc(:12): Deklaruję, że podstawową umowę o pracę mam w: dodatkowe umowy o pracę w:Materiały Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające ERSU _- _wniosek _o _rodzicielskie _świadczenie _uzupełniające.pdf 0.17MB Oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej ERU _- _oświadczenie _o _sytuacji _osobistej, _rodzinnej, _majątkowej _i _materia.pdf 0.21MBNaczelną zasadą obowiązującą przy podziale ulgowych usług i świadczeń oraz dopłat z funduszu socjalnego jest to, iż ich przyznanie oraz wysokość uzależniona jest od tzw. kryteriów socjalnych, tj. sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z funduszu (art. 8 ust..

Do tego jednak konieczne jest uwzględnienie całościowej sytuacji materialno-bytowej uprawnionego.

Telefon kontaktowy.. Pozostawił tę kwestię do dyspozycji pracodawcy i pracowników.1) dochód brutto - wszystkie uzyskane przychody w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zarówno podlegające opodatkowaniu jak i zwolnione z tego podatku, np. wynagrodzenie za pracę wraz ze wszystkimi dodatkami, nagrodami, premiami, wynagrodzeniem za pracę w godzinach nadliczbowych, stypendia, renty, emerytury, alimenty, zasiłki i świadczenia wypłacane przez urząd .Wzór wniosku o ulgę - os. fiz.doc.. DOC, 49.5 KB .. W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań .. Niniejsze oświadczenie składam pod odpowiedzialnością wynikającą z art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.. Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz o sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi pełnej księgowości Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r. Formularz: Pobierz plik "Oświadczenie ROF.pdf" 233 kB.Najczęściej stosowaną formą oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej jest złożone przez pracownika oświadczenie..

Adres zamieszkania.. Ustawodawca nie przesądził też o najwłaściwszym kryterium do oceny tej sytuacji.

Powyższe oświadczenie składam świadomy/a skutków karno-prawnych za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art. 233 § 1, art. 271 § l i 3 Kodeksu karnego).. Sąd, do którego jest składane oświadczenieOświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚSdo zasiłku, lub oświadczenie o nie -odcinek renty lub emerytury bądź decyzję z ZUS ustalającą te świadczenia,-zaświadczenie o formie przyznanej pomocy z Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej,-rozliczenie z Urzędem Skarbowym za poprzedni rok, Inne załączniki mające wpływ na udokumentowanie sytuacji materialnej oraz wydatkowanieOświadczenie o sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej dla celów ZFŚS Lp.. Objaśnienia do wypełnienia - osoby fizyczne wypełniają pkt I, II i IV - osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą oznaczone * ( gwiazdką ) wypełniają .Wzór oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS W celu ustalenia wysokości i przyznania świadczeń z ZFŚS pracodawca może żądać od beneficjenta przekazania jego danych osobowych w formie oświadczenia.Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej .. Załącznik 2 Wniosek o dofinansowanie wczasów indywidualnych wzór pdf 210.75 KB wzór word 27.21 KB.. DOC, 54.5 KB metryczka Wzór wniosku o ulgę - przedsiębiorca .. 1 ustawy o ZFŚS).pokaż menu zwiń menu Wzory formularzy ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt