Sprawozdanie roczne ze szczepień za 2020

Pobierz

za rok 2019 (wg stanu w dniu 31 grudnia 2019 r.) Adresat:.Nazwa i adres podmiotu sk ładającego sprawozdanie: MZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2019 (wg stanu w dniu 31 grudnia 2019 r.) Adresat: .. Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaMZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepien ochronnych za rok 2019.pdf: Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie .. MZ-54 _2021.pdf 0.52MB Druk Sprawozdania karty 2021.Nazwa i adres podmiotu składającego sprawozdanie: MZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2020 (wg stanu w dniu 31 grudnia 2020 r.) Adresat:.. Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaRoczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2019 Adresat: Przekazać w terminie składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2020 Dział 1.. O ile działalność operacyjna .. 2020 wdrożyć usługi infolinii 989 Narodowego Programu Szczepień.Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.. Oświadczenie nt. informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. oraz Spółki Getin Noble Bank S.A. za rok 2020.. Zgromadzenie Ogólne PAN przyjmuje roczne sprawozdanie ze statutowej działalności Polskiej Akademii Nauk.. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:Kwartalne sprawozdanie..

z obowiązkowych szczepień ochronnych.

Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego .. Kontakt: z realizacji "Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020" w 2020 roku.. MZ-54 _2021.doc 0.28MB Pismo w sprawie zmiany rozporządzenia o NOP.. Kwartalne - termin składania sprawozdań do dnia 10 każdego miesiąca po zakończeniu kwartału.. INFORMACJE O PODMIOCIE.. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego2.. Prezes PAN przedstawia sprawozdanie Prezesowi Rady Ministrów.. Roczne sprawozdanie.. za okres.MINISTERSTWO ZDROWIA NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 Nazwa i adres podmiotu składającego sprawozdanie: MZ-54.. Zapraszamy do kontaktu.Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2020 r. oraz za 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2020 r. (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)Tyle, że od razu w zbiorczym zestawieniu uwagę KS NRL przykuły 2 kwoty: kwota wykonania rocznego pomocy doraźnej stanowiąca aż 50% wartości wykonania kontraktu ogólnostomatologicznego (oznaczałaby przy 53 tysiącach porad doraźnych koszt każdej z nich ok 8,5 tys zł) ,kwota 90 mln zł za ryczałty dla 16 dentobusów (dawałoby to bowiem po 20 tys zł za każdy dzień roboczy .sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 MZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2018 Adresat: Dział 1..

ze szczepień ochronnych.

Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży poniżej 20 lat WZW typu B BŁONICA, TĘŻEC KRZTUSIEC POLIOMYELITIS ZAKAŻENIA H.INFLUENZAE typu b ZAKAŻENIA Liczba dzieci S.PNEUMONIAE i młodzieżySkonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej ORLEN z płatności na rzecz administracji publicznej w 2020 roku (XHTML) Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej ORLEN z płatności na rzecz administracji publicznej w 2020 roku (PDF) Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2020 rok.ROCZNE SPRAWOZDANIE ZE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH za rok 2015 Adresat: Przekazać w terminie składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2016 Dział 1.. Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży poniżej 20 lat Lp.. Numer księgi rejestrowej: II.. sprawozdań zgodnie z Pbssp 2020MZ-54 roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2020 wersja Word.. Rok urodze-nia Liczba dzieci i młodzieży WZW typu B BŁONICA, TĘŻEC KRZTUSIEC POLIOMYELITIS ODRA, ŚWINKA, RÓŻYCZKA RÓŻYCZKA (dziewczęta)Nazwa i adres podmiotu składającego sprawozdanie: MZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2020 (wg stanu w dniu 31 grudnia 2020 r.) Adresat: Powiatowa Stacja w Kędzierzynie -Koźlu Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna ul. Anny 14 Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 47-200 Kedzierzyn Koźle 45-367 OpoleKwartalne sprawozdanie z obowiązkowych szczepień ochronnych..

Roczne sprawozdanie.

Rok urodzenia Liczba dzieci i młodzieży WZW typu B BŁONICA, TĘŻEC KRZTUSIEC POLIOMYELITIS ODRA, ŚWINKA, RÓŻYCZKA RÓŻYCZKA (dziewczęta)PKNORLEN: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 rok.. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku .. Sprawozdanie z realizacji w latach 2019-2020 "Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020".SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA ROK 2020 | PANORAMA ROKU 3 .. Podsumowując rok 2020, chciałbym z dumą podkreślić, że mimo trudności, jakie wszyscy napotkaliśmy w życiu osobistym i zawodowym, umożliwiliśmy, wykazując się zdolnościami dostosowawczymi i determinacją, skuteczne a.roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych: Zestawy jednostki innej niż GUS: Ministerstwo Zdrowia: Szczegółowy format przekazywanych danych: MZ-55: okresowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę: Zestawy jednostki innej niż GUS: Ministerstwo Zdrowia: Szczegółowy format przekazywanych danych: MZ-55Stacje sanitarno-epidemiologiczne, na których terenie podano pierwszą dawkę szczepionki osobom narażonym poza obszarem właściwym terytorialnie tym stacjom (np. osoby wykazane w sprawozdaniach MZ-56 przez inne stacje, lub osoby narażone za granicą) w uwagach do sprawozdania powinny zamieścić informację o liczbie takich przypadków wg jednostek administracyjnych (powiat, województwo, ew. kraj), w których doszło do narażenia.z dnia 26 października 2020 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021 Na podstawie art. 17 ust..

przechowywanych przez składającego sprawozdanie.

Jednostka organizacyjna: Przekazać w terminach składania.. Użytkownicy nieposiadający tych danych powinni wystąpić o ich przyznanie.. teryt siedziby: V. Miesięczne- termin składania do 5 dnia każdego miesiąca.. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 i rekomendacje na 2021 rok dla województwa lubuskiego.. Tabela - zużycie szczepionek wielodawkowych: Upoważnienie do odbioru szczepionekObostrzenia wprowadzone od 10.10.2020 w związku z epidemią COVID-10.. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ.Raport roczny 2020 Spis treści • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. 6 • Wybrane dane finansowe 21 • Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia .Sprawozdanie roczne.. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) ogłasza się Program Szczepień Ochronnych na rok 2021, któryAby przekazać roczne sprawozdanie należy: posiadać login-BZP i hasło-BZP do zamieszczania ogłoszeń lub rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach w Biuletynie Zamówień Publicznych.. Sprawozdanie Zarządu wraz z oświadczeniami.. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK SA w 2020 roku .. Resortowy kod identyfikacyjny podmiotu: I.. RAPORT BIEŻĄCY.. .pdf 0.08MB MZ-54 roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2020 wersja PDF.. Ze zużycia szczepionki DTaP/ Pentaxim dla dzieci z grup ryzyka (formularz w załączniku) Sprawozdania składają tylko te podmioty, które pobierają szczepionki z PSSE.. za rok 2020 (wg stanu w dniu 31 grudnia 2020 r.) Adresat:.. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.. 6 Ustawy o ofercie) dla: emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową (rodzaj emitenta) za rok obrotowy : 2020: obejmujący okres: od 2020-01-01 do 2020-12-31: zawierający sprawozdanie finansowe według : MSSF: w walucie : złRok 2020 r, jest pierwszym rokiem, w odniesieniu do którego niektórzy (więksi) przedsiębiorcy zobowiązani będą złożyć sprawozdanie o terminach płatności wg znowelizowanych od 1 stycznia 2020 r. przepisów o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.Roczne Sprawozdanie finansowe za 2020 rok .. że rok 2020 zamykamy bez zysku netto.. Konkursy 2020; Ankieta dla interesantów; Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.. Prace nad dokumentem koordynuje Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki.. wg informacji zawartych w kartach uodpornienia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt