Co nie jest informacja publiczną

Pobierz

Prawo uzyskiwania .Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania .Nie istnieje zamknięta lista informacji publicznych, istnieją za to przykładowe ich kategorie, jak m.in.: informacje o majątku instytucji (np. faktury za wykonanie usługi na rzecz gminy), informacje o naborze kandydatów na wolne stanowiska (np. protokół z posiedzenia komisji konkursowej),Czytelny BIP, który jest dobrze prowadzony przez zobowiązaną do tego instytucję, pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek wnioskujących, jak i samej instytucji, gdyż informacji umieszczonej w BIP nie trzeba udostępniać na wniosek (art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej).. Chcę uzyskać potwierdzone ksero, gdyż dokument ten nie jest chroniony, gdyż jest informacją publiczną i z tego co się orientuję istnieje orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku sygn.W niniejszej sprawie istotny jest bowiem fakt, że skarżący, zwracając się do Prezesa Sądu Okręgowego w […] o udostępnienie informacji wskazanych w pkt 1-4 pisma z dnia […] sierpnia 2017 r., nie kierował się troską o sprawy publiczne, co znalazło wprost wyraz w treści tego pisma.Podobny zapis znajdziemy w w artykule 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, która mówi: Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną..

Według prawa polskiego każda informacja o sprawach publicznych.

Spółka wniosła do WSA skargę na bezczynność prezydenta miasta, polegającą na nieudzieleniu informacji publicznej.publicznej jest maksymalnie odformalizowana - przecież, gdyby informacja była dostępna w BIP (przypominamy, że udostępnienie w BIP jest podstawowym trybem) nikt nie sprawdzałby kim jesteś, po co potrzebna jest Ci informacja, nikt nie kazałby Ci czekać na otrzymanieCo prawda ustawodawca nie przesądził o tym wprost, ale zarówno doktryna, jak i orzecznictwo sądów administracyjnych jest zgodne, że udostępnienie informacji publicznej jest czynnością .Pamiętać trzeba również, że informacja publiczna dotyczy sfery faktów.. Jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty niebędące organami administracji publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą.. 2 i art. 15 zasada pokrywania kosztów podmiotu udostępniającego informację publiczną na wniosek, ust.2.Korespondencja, w tym także mailowa osoby wykonującej zadania publiczne, z jej współpracownikami nie jest informacja publiczną, nawet jeżeli w jakieś części dotyczy wykonywanych przez tę osobę zadań publicznych..

Zdarza się, że informacja jest dostępna w BIP, ale ...1.

W działaniach organizacji pozarządowych możemy spotkać się często z zastosowaniem określenia "zbiórki publiczne" do szerszego spektrum działań polegających na zbieraniu środków i rzeczy, niż te, które wskazuje ustawa.Przestrzeń publiczna - wszelkie miejsca dostępne powszechnie, zazwyczaj nieodpłatnie, fizyczna lub niefizyczna przestrzeń, w której może znaleźć się każda jednostka społeczna.. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).Zarówno w orzecznictwie, jak i piśmiennictwie zgodnie przyjmuje się, że informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub odnosząca się do szeroko rozumianych władz publicznych oraz wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa (por. M. Jaśkowska, "Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa Naczelnego .art.. 3/1/1 oraz 5/1 informacja, Że to nie jest informacja publiczna informacja, Że nie posiada zĄdanej informacji informacja, Że wystĘpuje odrĘbny tryb udostĘpniania udostĘpnienie (czynnoŚĆ na wyrok wsa przysŁuguje kasacja moŻna zŁoŻyĆ w kaŻdym czasie, pÓki trwa bezczynnoŚĆWedług NSA, ustawa z 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nie jest i nie może być środkiem do wykorzystywania jej w celu występowania z wnioskiem o udzielenie każdej informacji..

Posted by admin on 8.10.2016 in Aktualności | Możliwość komentowania Co jest informacją publiczną?

Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.. Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej lub podmiotu niebędącego .Informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań publicznych i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa.. Ustawa ta podaje ponadto w art. 6 przykładowy katalog informacji publicznych.. Pytanie: Gmina wyceniła nieruchomość.. Uwzględniając wszystkie te aspekty, można zatem powiedzieć, że informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa.Nie jest także informacją publiczną wniosek, który obejmuje pytanie o zdarzenia przyszłe lub takie, które jeszcze nie nastąpiły (wyrok WSA w Warszawie z 21 grudnia 2010 r., II SAB/Wa 219 .prawomocny) Sąd uznał, że nie jest informacją publiczną, w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja, która korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).Informacja publiczna - informacja wydawana przez rząd, rzadziej - w niektórych krajach przez sądy i inne instytucje, także stowarzyszenia czy fundacje..

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.. Zgodnie z definicją zawartą w polskiej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przestrzeń publiczna to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy .Co jest informacją publiczną?. W gminie znajduje się operat szacunkowy.. Sprawa jednak może się nieco skomplikować gdy chodzi o tzw.. Udostępnianie informacji publicznych następuje miedzy innymi w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w .Jak wynika z orzecznictwa informacja przetworzona to taka, która nie istnieje w momencie złożenia wniosku o informację publiczną, lecz można ją wydobyć z dostępnych organowi danych, wykonując odpowiednie analizy i inną pracę.. WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 14 września 2016 r (sygn.II SAB/Gd 18/16) stwierdził, cytując wypowiedzi przedstawicieli doktryny: ,,nie każde działanie organu władzy publicznej będzie przedmiotem informacji publicznej, lecz tylko .Zgodnie z orzecznictwem, informacją przetworzoną jest taka gotowa informacja (), którą na dzień złożenia wniosku, podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej nie dysponuje.Do udostępniania informacji publicznej przetworzonej po stronie podmiotu zobowiązanego podjęte muszą być pewne dodatkowe czynności, które w szczególności polegają na sięgnięciu np. do .Operat szacunkowy jako informacja publiczna.. Tak szeroka definicja oznacza, iż intencją ustawodawcy była jak największa jawność.. Korespondencja taka nie ma jakiegokolwiek waloru oficjalności, a nawet jeżeli zawiera propozycje dotyczące sposobu załatwienia określonej sprawy publicznej, to mieści się w zakresie swobody niezbędnej dla podjęcia prawidłowej decyzji po rozważaniu wszystkich .. "Przeciwieństwem "sprawy publicznej" jest "sprawa prywatna" czyli niepubliczna, osobista, indywidualna, dotycząca sfery prywatnej człowieka".. Co istotne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do informacji publicznej obejmuje także prawo do uzyskania informacji przetworzonej, w zakresie, w .Zasadą jest, że wysokość zarobków urzędników jest informacją publiczną podlegającą udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.. Informację przetworzoną.Poradnik dostępu do informacji publicznej Dostęp do Informacji Publicznej Budżet Obywatelski Rozliczenie PIT za 2020 rok Kiedy złożyć PIT za 2020 rok?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt