Wnioski do dalszej pracy dydaktycznej w przedszkolu

Pobierz

Kształtując zachowania proekologiczne i zdrowotne dzieci uczyły się korzystać z zabawek i sprzętu w sposób nie wywołujący hałasu, mówienia .Wnioski do dalszej pracy: wspieranie samodzielnych działań dziecka wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie tworzenie okazji do wspólnego podejmowanie i realizowania różnych zadań, rozwiązywania problemów stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.. Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego do doskonalenia własnej pracy oraz pracy szkoły; praktycznie wykorzystuje nabytą wiedzę i umiejętności we własnej pracy, zdobyta wiedza i umiejętności przekładają2019 r., a radę rodziców zapoznano 13 września 2019 r. Uwzględniono w nim wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym, 2018/2019.. rozwoju 2.Zaznaczę, że sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu nie jest dokumentem standaryzowanym, dlatego też w każdej placówce wygląda inaczej.. Doskonalenie mowy i wymowy dzieci.. Do przedszkola uczQszczato 100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.. Przeprowadzają także z rodzicami rozmowy indywidualne jeśli istnieje taka potrzeba.. Podczas pracy zdalnej zapisywać zadania domowe w jednym miejscu (np. dziennik elektroniczny), tak by było widoczne obciążenie nauką uczniów..

Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy: • Należy wzmacniać mocne strony grupy.

Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez realizację programu "Dziecięca matematyka" Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej; 4.. Przekazywanie informacji rodzicom , opracowywanie programów do pracy indywidualnej korygująco - wspomagających dla dzieci starszych i kompenasyjno- wyrównawczych dla dzieci młodszych, opiniowanie dzieci wymagających pogłębionej diagnozy w poradni.WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY - dalsze stymulowanie rozwoju dzieci i przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego - rozwijanie twórczej wyobraźni poprzez działania plastyczne, muzyczne i teatralne, - dalsze wdrażanie dzieci do stosowania się do norm i zasad panujących w grupie, - prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu materiału programowegownioski do dalszej pracy: "Sercem na świat" - przeprowadzenie cyklu zajęć (raz w miesiącu) kształtujących postawę empatii i solidarności z krajami, które dotykają kryzysy humanitarne (wojny i katastrofy naturalne) oraz zaangażowanie do działań na rzecz lepszego świata.i przyjaznej, a zarazem "domowej" atmosfery czasu spędzanego w przedszkolu.. Zaj?cia prowadzone byty w 4 grupach wiekowych 6-latk6w, 5-latk6w i dwoch grupach 3,4-latk6w.. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej: przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i .Grupa "Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców..

zrealizowany Ujęto w koncepcji pracy przedszkola do realizacji w rocznym w planie.

Po części nauczyły się samodzielnie ubierać i zdejmować odzież, zakładają i zapinają buty .. pod hasłem " Moje emocje i uczucia".Wnioski do dalszej pracy: Wzbogacić zasób zabaw ruchowych pomagających wprowadzić i utrwalić nowe słownictwo.. Renata ZemłoWnioski z nadzoru dyrektora przedszkola w roku 2015/2016: L.p.. Wniosek Stopień realizacji wniosku Uwagi do realizacji wniosku 1.. OPLATA ZA PRZEDSZKOLE Podstawa programowa realizowana jest w przedszkolu od 8:00 do 13:00, w tym czasie pobytEwaluację własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia własnej pracy i pracy szkoły analizuje własne działania i wyciąga wnioski doskonalące; uzyskuje wysokie wyniki w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; organizuje imprezy o dużych walorachRoczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 oraz wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej.. 3.Zaj.korekcyjno-kompensacyjne w zakresie poprawnej wymowy.. Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus.. Oceniać systematycznie 4.. • Należy rozwijać społeczną sferę u dzieci, szczególnie związaną z funkcjonowaniem wwniosków do dalszej pracy z dziećmi.. zaplanowano: w zakresie bazy: - stopniowa wymiana umeblowania sal na nowe, - wzbogacenie bazy przedszkola o: nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne, w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:Praca wychowawczo - dydaktyczna w grupie III obejmowała realizację treści zawartych w programach: "Program wychowania przedszkolnego" autorstwa R. Paździo, W. Majewskiej i W. Żaby- Żabińskiej oraz w oparciu o roczny plan pracy wychowawczo- dydaktycznej na rok 2020/2021r..

4.Doskonalenie wymowy podczas zajęć, zabaw i w mowie potocznej i w każdej sytuacji w przedszkolu i w domu.

- wszystkie dzieci znają znak graficzny cyfr; - większość dzieci czyta proste wyrazy; - u większości dzieci skupienie uwagi na zajęciach, aktywny udział podczas zajęć; - udział w festiwalu piosenki dziecięcej i zdobycie nagród; - zaangażowanie dzieci w przygotowaniach do uroczystości przedszkolnych; - chętnie słuchają bajek z elementami bajko terapii; - dobra współpraca z rodzicami; - dobry kontakt dzieci z .1.. Cały rok.. Ma to potwierdzenie w dokumentacji przedszkola prowadzonej przez nauczycieli.. Rozpoczynając pracę warto poprosić opiekuna, innego nauczyciela czy też dyrektora o wgląd do sprawozdań z lat ubiegłych.Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu jest procesem rozpisanym na cały rok przedszkolny.. Wykorzystywanie aktywnych metod pracy w przygotowaniu dziecka do nauki czytania 2. Wdrażanie zasad bezpieczeństwa 3. .. iż założone cele pracy wychowawczo - dydaktycznej w grupie "Marynarze" zostały zrealizowane.W przedszkolu obowi ązuje procedura diagnozowania rozwoju dzieci, zgodnie z któr ą po przeprowadzonym rozpoznaniu uzupełnia si ę stosowne arkusze, okre śla wyniki i formułuje wnioski do dalszej pracy..

Najcz ęstsze potrzeby dzieci na podstawie diagnozy:wnioski do dalszej pracy oraz je upowszechnia.

Wnioski do dalszej pracy: - Realizacja programów do pracy indywidualnej - Kontynuacja programu własnego " Zanim zaczniemy pisać"ustug opiekunczo, wyctiowawczo, dydaktycznycti w zakresie wyctiowania przedszkolnego.. 5.Kontrolują czystość własnego ubrania, kulturalnie spożywają posiłki (odpowiednio trzymają łyżkę i widelec).. Najwięcej czynności - rozpisanie planu rocznego pracy przedszkola, planu nadzoru pedagogicznego (czyli ewaluacji, kontroli i wspomagania działań nauczycieli), planu doskonalenia nauczycieli itp. dokonuje się na początku roku dydaktycznego (lub nawet przed jego rozpoczęciem).Wnioski do dalszej pracy: całościowe rozpoznawanie napisów umieszczonych w Sali zajęć, nazw znajdujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, połączone ze wspólnym czytaniem tekstów obrazkowo-wyrazowych.. Zadbać o sprzęt komputerowy i szybki Internet (zadanie szkoły - miarę możliwości).. Praca dydaktyczno-wychowawcza w grupie będzie obejmowała realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego "Hop do góry" wydawnictwa PWN.3 PODSTAWY PRAWNE: Statut Przedszkola Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2016 / 2017 Koncepcja pracy przedszkola Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2017 / 2018 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949) Plan ten uwzględnia też podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.. A.Dz.-N. Wszyscy.. W ramach ewaluacji wewnętrznej opracowano cele ewaluacji, wskazano przedmiot- Program indywidualny dla Jakuba Sz. (w zakresie poprawnej wymowy, doskonalenia motoryki małej i dużej, rozwijania słuchu fonematycznego, słuchania ze zrozumieniem).. Temat 5.. Wychowawcy zwracają uwagę na przestrzeganie ustalonych norm i zasad (dotyczących czasu zabawy i pracy, bezpieczeństwa w przedszkolu, na spacerach, porządku i odpowiedniego zachowania się w sali,- dzieci bardzo lubią wykonywać prace indywidualne.. Badania przesiewowe dzieci - logopeda.. W dalszej pracy z dziećmi należy nasilić organizację form aktywności dzieci na świeżym powietrzu, przestrzegać zasad organizacji zabaw ruchowych w poranku, po południu, prowadzić systematycznie zestawy ćwiczeń gimnastycznych z przebieraniem dzieci w odpowiedni strój, wykorzystywać sportowe pomoce dydaktyczne do zabaw i zajęć.REKOMENDACJA DO DALSZEJ PRACY: Na podstawie rozmów, analiz pracy oraz przeprowadzonej ewaluacji w przedszkolu.. Roczny plan pracy uwzględnia ponadto kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEN na rok szkolny 2020/2021.w przedszkolu, zachęcają do aktywnego uczestnictwa w życiu grupy i przedszkola.. Uzasadniać wystawiane oceny.. Podjąć próby wprowadzenia większej ilości stałych, rutynowych elementów zajęć, jak wierszyki, rymowanki, krótkie piosenki np. na zakończenie zajęć.W pracy z dziećmi tworzone były warunki do poznania otaczającego świata, wyjaśniania .. zapoznano ich z zasadami BHP panującymi w przedszkolu oraz regulaminem przedszkola..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt