Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy 2

Pobierz

Zajęcia komputerowe Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem Zawsze przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa i stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.5.. Przestrzega regulamin pracowni.. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć edukacyjnych w klasie, jak i poza nią.. Wyjątkiem jest religia/etyka, która zawiera oceny cyfrowe.. Wymagania edukacyjne klasa 1. obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018 w klasach pierwszych.. Wzorowe - Uczeń wzorowo jest przygotowany do zajęć lekcyjnych.. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co złe w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami.. Kryteria rocznych ocen opisowych zachowania - klasa III .. Różnorodność koncepcji, fakt konieczności sporządzania oceny .1 OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Dopuszczający (2) - Uczeń nie wykazuje poczucia rytmu, niechętnie śpiewa, ma trudności z odtworzeniem prostych rytmów na instrumentach perkusyjnych, .Data publikacji.. Warunkiem szybkiej i sprawnej pracy nad oceną, jest właściwe przygotowanie się oraz świadomość, jakie elementy są w takiej ocenie niezbędne.. Pracuje samodzielnie, w dobrym tempie.. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna klas I - III szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub .samoocenę ucznia..

Zakres i przedmiot oceny opisowej ucznia.

Oceny opisowe i ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej stanowią przedmiot komentarza w nowej podstawie programowej t.j.. Sposoby oceniania: werbalny (pochwala, komentarz) pisemny (komentarz motywujący), informacja nad czym uczeń powinien pracować ocena opisowa ocena wyrażona stopniem 2.. Wskazane jest systematyczne uzupełnianie słowniczka obrazkowego.Przykłady oceny opisowej - klasa III, I semestr.. Język angielski klasa 1 wymagania i kryteria oceniania.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi.. Bardziej szczegółowoPlik II klasa ocena opisowa.doc na koncie użytkownika alicja2106 • folder ocena opisowa, dla wychowawcy • Data dodania: 3 lut 2010Wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.. Oto moje propozycje: Ada .Ocena opisowa końcoworoczna klasa II - przykłady.. Pobrań.. Ocena śródroczna - podsumowanie osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planieOCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1.. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3.. Ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć dydaktycznych ucznia w zakresie: edukacji polonistycznej: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie,ocena opisowa, dla wychowawcy • pliki użytkownika alicja2106 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • TEST UMIEJETNOSCI dziecka 6 letniego.doc, moja tarcza pusta.TIFWymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasy 1-3..

Średnia ocena.

W klasach I - III obowiązuje opisowa ocena śródroczna i roczna.. Jest punktualny, systematyczny, aktywnie uczestniczy w zajęciach.Śródroczna ocena opisowa ucznia kl.I Imię i nazwisko: Zachowanie: • Uczeń jest miły i bardzo koleżeński.. Wypelnienie polego na podkreślaniu odpowiednich umiejętności, które dziecko osiągnęło.Przedstawiam propozycje ocen opisowych dla uczniów II klasy Szkoły Podstawowej.. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy, przez ucznia klas I-III, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów ucznia).6.. Niedostateczny (1) - Uczeń nie posiada wiedzy na temat obowiązujących zasad społecznych, nie wykazuje zainteresowania otaczającym środowiskiem.WYRAŻENIA OCENIAJĄCE DO OCENY OPISOWEJ.doc (110 KB) Pobierz TWORZENIE OBRAZU SIEBIE 1.Samoświadomość: - uczeń ma pozytywny obraz samego siebie - wyciąga wnioski z zachowań własnych i innych - jest świadomy swojego zachowania Wyrażenia oceniające: uczeń nie ocenia siebie pozytywnie / nie lubi wypowiadać się na swój temat / nie potrafi wyciągać wniosków z zachowań .KARTA OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA Imię i nazwisko ucznia klasa I rok szkolny data Propozycja oceniania w zakresie poszczególnych edukacji: W - samodzielnie wzorcowo; BD - samodzielnie ze zrozumieniem; D- z częściową pomocą nauczyciela; P- z częstą pomocą nauczyciela; N - niewystarczjąco Edukacja polonistyczna Edukacja przyrodniczaOCENA KOŃCOWOROCZNA I ŚRÓDROCZNA JEST OCENĄ OPISOWĄ..

Wskazuje mocne i słabe strony ucznia.

Klasa.. Rok szkolny.. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: oceny z zajęć edukacyjnych, promocje do klasy programowo wyższej.. • Z dużym zapałem podejmuje zadania szkolne.. Język angielski klasa 2 wymagania i kryteria oceniania.dla ucznia klasy 2 z umiejętności pracy z komputerem w nauczaniu zintegrowanym.. Wymagania edukacyjne klasa 2.. ZAŁĄCZNIK 2 - Karty oceny opisowej ucznia klasy II Załącznik 2 .. Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.. Nie interesuje się dziećmi niepełnosprawnymi.. Pamiętajmy, że ocena roczna ma opisywać wiadomości i umiejętności dziecka .1.. • Zawsze pamięta o zasadach bezpieczeństwa w czasie zabaw z kolegami.Ocenia opisowa obejmuje opis osiągnięć edukacyjnych w zakresie: sprawności językowej (mówienie, czytanie, pisanie), umiejętności matematycznych (wiadomości i umiejętności praktyczne, sprawność rachunkowa w zakresie 4 działań podstawowych, umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych), umiejętności i wiadomości przyrodniczych,Przygotowanie oceny opisowej w klasach I-III na koniec roku szkolnego jest prostsze, niż by się mogło wydawać.. Gotowe do wydruku Karty oceny opisowej śródrocznej dla klasy 2 i 3 edukacji wczesnoszkolnej.. Można je wykorzystać przy pisaniu świadectw szkolnych, informacji dla rodziców.. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność..

Klasa II - śródroczna analiza postępów w nauczaniu .

Potrafi odróżnić co jest dobre, a co .. Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole.Ocena opisowa klasa 2.ucznia.. Jest pracowita i wytrwała w dążeniu do celu.. Ta na koniec pierwszego semestru nauczania powinna zawierać wskazówki jak poprawić ewentualne niedociągnięcia i zniwelować trudności, np. Wojtek ma duże trudności w opanowaniu słownictwa wprowadzanego na lekcji.. Są nimi: czytanie mówienie pisanie liczenie aktywność ruchowaDopuszczający (2) - Uczeń posiada znikomą wiedzę na temat obowiązujących zasad społecznych oraz wycinkową o otaczającym środowisku, czasami stosuje ją w praktyce.. Wymagania edukacyjne klasa 3.. Zna podstawowe elementy składowe zestawu komputerowego.Uwaga!. • Umie współdziałać w grupie.. OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Jednakże ocena śródroczna powinna znaleźć się w dzienniku lekcyjnym.Mówi o tym ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646).. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w .ŚrÓdroczna Imię i nazwisko ucznia klasa III rok szkolny data Propozycja oceniania w zakresie poszczególnych edukacji wg poziomów : 6 - ponad podstawowy program;Ocena opisowa śródroczna rożni się od oceny opisowej podsumowującej rok lub okres I etapu edukacyjnego.. Aktywnie uczestniczy w zajęciach.. Przy ocenianiu wiedzy i umiejętności ucznia w formie opisowej brane są pod uwagę następujące obszary aktywności.. Ocena opisowa uwzględnia efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi.. Obejmują one poziom opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową klasy drugiej oraz opis oceny z zachowania.. KLASA II Opanował podstawowe umiejętności obsługi komputera nauczane w klasie pierwszej.. • Pamięta o swoich obowiązkach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt