Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego przedszkole

Pobierz

Nauczyciel wspomagający prowadzi dokumentację ucznia ( teczkę): Dokumentacja ucznia zawiera: - orzeczenia, opinie, wskazania do pracy - oceny opisoweSprawozdanie cząstkowe z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego za I semestr roku szkolnego 2013/2014Na wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego składają się: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki np. za wysługę lat, motywacyjny oraz za warunki pracy.. Indywidualny Program Edukacyino-Terapeutyczny dla ucznia przedszkola.. Nauczyciele wspomagający Uwagi o realizacji .. Data zatwierdzenia planu: 17.09.2007r.. SPRAWOZDANIE.. Jako dyrektorzy przedszkoli znamy najlepiej zalecenia z orzeczeń posiadanych przez naszych przedszkolaków.Tworzenie dokumentacji.. W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV ; 1. nauczyciel wspomagający w klasie IV SP.. Urszula Bazyluk.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Lista plików.. • Jestem członkiem zespołu do spraw losów absolwentów.Przygotowywałam i prowadziłam dokumentację szkolną, głównie nauczyciela wspomagającego i nauczyciela rewalidacji: indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne; plany działań wspierających; dostosowania wymagań edukacyjnych; karty obserwacji; karty badania umiejętności; arkusze diagnozy; zeszyty korespondencji z rodzicami.Zadania nauczyciela wspomagającego, mogą się różnić w każdej placówce, gdyż wynikają one z konkretnych potrzeb dzieci z niepełnosprawnością..

).sprawozdanie nauczyciela stażysty w przedszkolu.

1.Pedagogika Specjalna - Portal dla Nauczycieli.. przygotowanie sprawozdania częściowego z przebiegu stażu.. 5 "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .Wzór sprawozdania ułatwi gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i może być podstawą do dokonania rzetelnej i obiektywnej oceny.. Jestem nauczycielem z 17 letnim stażem pracy, w tym pracuję 3 lata na stanowisku nauczyciela wspierającego w klasie integracyjnej.. rozmiar.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2007r.. - imię i nazwisko.. Jak zorganizować naukę niepełnosprawnego ucznia w szkole ogólnodostępnej.. Praca w charakterze Nauczyciela/Wychowawcy Edukacji Przedszkolnej w Przedszkolu Nr ……………………………………………………………., rozpoczęłam 1 września 2019 .Sprawozdanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na drodze awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.. Krótki opis wyniku diagnozy Wnioski Zorganizowane konkursy: Nazwa konkursu.. 49 KB.Badanie, ankietowanie uczniów, rodziców, nauczycieli: Przedmiot - cel badania .. Jeśli orzeczenie wydano na okres roku szkolnego wątpliwości budzi czas trwania umowy o pracę.Nauczyciel wspomagający musi posiadać kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej (wskazane jest, by osoba, która wykonuje ten zawód, ukończyła pięcioletnie studia dzienne z zakresu pedagogiki specjalnej lub studia podyplomowe)..

Moja samoocena jako nauczyciela wspomagającego.

(do kogo te działania były kierowane?. sortuj według: nazwa.. Być może jesteście w trakcie opracowywania takiego dokumentu na koniec półrocza i przyda Wam się inspiracja.Przygotowałam sprawozdania wymagane od nauczyciela wspomagającego i wychowawcy klasy.. kontrola dokumentacji nauczycieli stażystów, wobec których pełniona jest rola opiekuna stażu.. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą .Rola nauczyciela wspomagającego Edukacja włączająca i integracyjna sprawia, że uczniowie z niepełnosprawnością mają szansę kształcenia się wśród sprawnych rówieśników.. Momina.docx.. typ pliku.. Proces integracji wymaga wiele czasu, cierpliwości i podejmowania wielorakich działań usprawniających ich rozwój.. (17 KB) Pobierz.. Opracowałam podpunkt dotyczący pracy logopedy szkolnego - "§90 - Zakres zadań logopedy szkolnego"..

Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno-wychowawczej autorstwa naszej Czytelniczki.. przygotowanie sprawozdnia z pracy zdalnej.. Termin realizacji Nauczyciel odpowiedzialny .. obecność nauczyciela wspomagającego w trakcie lekcji umiejscowienie ucznia w pierwszej ławce, na wprost tablicy, dbałość o odpowiednie oświetlenie zwracanie uwagi na szybką męczliwość dziecka związaną ze zużywaniem większej energii na patrzenie i interpretację odbieranych informacjiSprawozdanie - nauczyciel wspomagający.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Bierze udział w spotkaniu nauczycieli wspomagających z koordynatorem ds. nauczania indywidualnego, które odbywają się co 2 -3 miesiące, na których prezentuje sprawozdanie ze swojej pracy.. cząstkowe sprawozdania z realizowanych programów i projektów.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaIPET - niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim..

Odprawa po zwolnieniu z pracy nauczyciela wspomagającego.

Termin realizacji Nauczyciel odpowiedzialnyInnym zauważonym działaniem podczas obserwacji lekcji było dążenie nauczyciela do kumulacja wiedzy (język polski), nagradzanie uczniów plusami, duża pomoc ze strony nauczyciela (matematyka), cierpliwość i wyrozumiałość nauczyciela, różnorodne metody pracy, ciekawe pomoce dydaktyczne (zajęcia z rewalidacji indywidualnej dziecka z niedosłuchem), przedstawienie trudnej problematyki w sposób wyczerpujący, maksymalne wykorzystanie czasu na lekcji, budowanie dobrej atmosfery .SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ W I PÓŁROCZU W GRUPIE V - "Krasnoludki".. Pisałam Informacje o uczniach dla rodziców, w celu przedstawienia ich w PPP.Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego w oddziale przedszkolnym (przedszkolu) W trakcie roku szkolnego może okazać się konieczne zatrudnienie nauczyciela wspomagającego dla dziecka w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu.. Białystok.. Według Karty Nauczyciela zarobki nauczycieli, którzy mają tytuł magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, wynoszą 2 417 zł brutto (stażysta), 2 487 zł brutto (kontraktowy), 2 681 brutto .Prowadziłam dokumentację nauczyciela wspomagającego: dzienniki zajęć rewalidacyjnych, opracowanie WOPFU, monitorowanie postępów ucznia, obserwacje dzieci, wywiad z rodzicami dziecka.. Zajęcia rewalidacyjne w ramach obowiązkowych godzin pracy przedszkola.Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. Data przedłożenia sprawozdania za okres stażu: 30.05.2011r.SPRAWOZDANIE z realizacji działań nauczyciela w odniesieniu do wszystkich kryteriów określonych w rozporządzeniu Nauczyciel stażysta Kryteria oceny pracy określone w §.2 ust.1 rozporządzenia Przykładowe propozycje wskaźników1 Informacje o realizacji wskaźników I. Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktyczno-Sprawozdanie - nauczyciel wspomagający SPRAWOZDANIE- imię i nazwiskonauczyciel wspomagający w klasie IV SP W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV; 1. też badania Simona Barona-Cohena).Po raz pierwszy termin Asperger's Syndrome został użyty w 1981 roku w publikacji Lorny Wing.Zwróciła ona uwagę na to, iż u niektórych dzieci z objawami .Możesz także wspomnieć, że nazwa tego zaburzenia pochodzi od nazwiska wiedeńskiego lekarza Hansa .Zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne w ramach bezpłatnego pobytu w przedszkolu.. Imię i nazwisko ucznia - zgodnie z orzeczeniem / Autyzm - zespół Aspergera/.. Justyna Cichocka.. Obowiązki nauczycieli Art. 6.. Data zakończenia stażu: 06.05.2011r.. Witkowo.. Bardzo trudnym zadaniem jest obiektywne ocenienie stanu własnych kompetencji oraz pracy .Dokumentacja nauczyciela wspomagającego.. Warto też, rozważyć formę przedzielania obowiązków dla nauczyciela wspomagającego.. Dzień dobry Na wstępie chciałabym podzielić się moim sprawozdaniem, może będzie pomocne.. • Uczestniczyłam w pracy nad statutem naszej szkoły..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt