Napisz nazwy węglowodorów stosowanych

Pobierz

Zadanie 25.. Dla 2 przykładów wybranych przez siebie, zapisz wzór półstrukturalny: a) heksan b) butin c) penten d) oktan e) propin Zad.2 6p Napisz podane reakcje spalania: a) całkowite metanu b) półspalanie propanu c) niecałkowite pentenu Zad.3 3p 6p Napisz reakcję przyłączania:Napisz równania reakcji chemicznych zachodzących w każdej z tych probówek.. 3 Zadanie.. 6 Zadanie.. Wzór półstrukturalny Nazwa systematyczna Węglowodór I Węglowodór II Zadanie 3.Nazwy grup alkilowych: Nazwę podstawnika alkilowego tworzy się zastępując końcówkę -an .. Według obowiązującej systematyki IUPAC węglowe łańcuchy atomów w .Karta pracy ucznia klasy II gimnazjum na lekcji podsumowującej wiadomości.. Część z nas ogrzewa się instalacjami gazowymi, a część nadal korzysta z CO (Centralne Ogrzewanie), których .Nazwy węglowodorów nasyconych mają zakończenie - an Pierwsza część wyrazu określa liczbę atomów węgla , np.nazwa pentan pochodzi od greckiego wyrazu penta - pięć.. Po 30 latach rozwoju technicznego i metodycznego geofizyki wiertniczej powyższa definicja , pozostając nadal aktualną, wymaga jednak udokładnienia i rozszerzenia.Stosowane w skrypcie nazwy związków organicznych są zgodne z regułami nazewnictwa .. Narysuj wzory strukturalne węglowodorów o następujących nazwach systema­ .. napisz schematy wymienionych reakcji..

Napisz nazwy węglowodorów... 1 Zadanie.

Masa cząsteczkowa pewnego alkanu wynosi 70u.. Węglowodory dzielimy na: nasycone: alkany - pomiędzy atomami węgla występują tylko wiazania pojedyncze (w nazewnictwie końcówka -an .. Po 30 latach rozwoju technicznego i metodycznego geofizyki wiertniczej powyższa definicja , pozostając nadal .Napisz równanie tej rekcji chemicznej posługując się wzorami póstrukturalnymi związków organicznych.. Węglowodory alifatyczne (łańcuchowe) nienasycone (acetyleny) - mające jedno lub więcej wiązań podwójnych lub potrójnych pomiędzy atomami węgla.. 2 Zadanie.. Zakres materiału: Węglowodory - związki węgla i wodoru.Nazwy węglowodorów nasyconych mają końcówkę -an.. 8 Zadanie.. Ocet, który służy m.in. do konserwowania żywności, zawiera kwas octowy.Alkany (parafiny, z łac. parum affinis = mało powinowaty) - łańcuchowe węglowodory nasycone, organiczne związki chemiczne zbudowane wyłącznie z atomów węgla i wodoru, przy czym atomy węgla połączone są ze sobą wyłącznie wiązaniami pojedynczymi.Ogólny wzór sumaryczny alkanów ma postać C n H 2n+2.. Do produkcji biopaliw stosuje się 5-procentowy roztwór wodorotlenku potasu w metanolu.Środki przeciwstukowe lub antydetonatory - chemiczne dodatki do paliw stosowanych w silnikach iskrowych, które zapobiegają zjawisku spalania stukowego i, co za tym idzie, zwiększają maksymalny stopień sprężania, który można stosować w tych silnikach.Środki przeciwstukowe w sztuczny sposób podnoszą liczbę oktanową benzyny oraz metanową LPGNapisz wzory sumaryczne i strukturalne alkanów o 20 i 29 atomach węgla w cząsteczce..

).Zastosowanie węglowodorów: 1.

Cząsteczki alkanów są zbudowane z węgla i wodoru.. 10 Zadanie.. Każda z nich wymaga jednak odpowiedniego katalizatora.. W Transporcie Ogromną rolę w transporcie odgrywają węglowodory i ich pochodne.. 9 Zadanie.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćPodaj nazwy węglowodorów : a) C5H10 b)C9H16 c)C8H14 d)C7H14 Zad 2.. Maja postać łańcuchów prostych lub .W 1972 r. S. Plewa napisał, że ''zespół metod geofizycznych stosowanych w otworze wiertniczym (odwiercie) nosi nazwę ''geofizyki wiertniczej''.. Tego węglowodoru otrzymano 17, 92 dm^{3}\ co_{2}oraz parę wodną.Dla podanych węglowodorów zapisz wzór sumaryczny i strukturalny.. Wzór strukturalny: Nazwa systematyczna: _____W 1972 r. S. Plewa napisał, że "zespół metod geofizycznych stosowanych w otworze wiertniczym (odwiercie) nosi nazwę "geofizyki wiertniczej".. Zadanie 1.13 Alkan o wzorze sumarycznym C 6 HNapisz nazwy węglowodorów nienasyconych (alkenów, alkanów) Napisz nazwy węglowodorów nienasyconych (alkenów, alkanów) przedstawionych za pomocą wzorów pół strukturalnych, wiedząc,że w nazwie łańcucha głównego alkenu należy podać numer atomu węgla, po którym występuje wiązanie, przed przedrostkiem -en lub -yn.Napisz wzory strukturalne uproszczone następujących związków: nazwy węglowodorów, alkany..

Pochodne węglowodorów· Związki organiczne o złożonej budowie.

W poniższej tabeli obok nazwy konkretnej reakcji umieśćNapisz wzory półstrukturalne i podaj nazwy systematyczne alkoholi przedstawionych za pomocą wzorów strukturalnych.. Napisz wzór sumaryczny i nazwę tego alkanu.. 5 Zadanie.. Odpowiedź uzasadnij,wykonując obliczenia.. Probówka 1.: _____ Probówka 2.: _____ Napisz wzory sumaryczne i strukturalne, podaj nazwy węglowodorów, które mają: tyle samo atomów węgla i wodoru w cząsteczce.. Na podstawie wzoru sumarycznego oceń,który węglowodór zawiera większy procent masowy węgla: etyn czy eten.. Zadanie premium.Powszechne stosowanie tworzyw syntetycznych (np. opakowań jednorazowych) generuje duże ilości odpadów, które w większości przypadków nie ulegają biodegradacji.. Zastosowanie węglowodoru : Nazwa systematyczna węglowodoru a) w lampach karbidowych : acetylen : pokaż więcej.. We wszystkich zwiazkach organicznych węgiel jest czterowartościowy.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Paliwa samochodowe czy gazy samochodowe są pochodnymi węglowodorów nasyconych.

Zaakceptowane nazwy zwyczajowe grup alkilowych C1-C5, w nawiasach powszechnie stosowane skróty oraz nazwy systema-tyczne tych grup:Węglowodany w organizmie człowieka są magazynowane w niewielkich ilościach, tj. 350-450 g. Zapas ten wystarcza na 12 godzin przy zapotrzebowaniu energetycznym 2800 kcal.. 10 atomów wodoru w cząsteczce.. 4 Zadanie.. Cele Opałowe Czyli wykorzystywanie węgla, koksu w życiu na co dzień.. Zad4.Pochodne węglowodorów: alkohole, kwasy karboksylowe, estry, aminy i aminokwasy to związki chemiczne, z którymi spotykamy się każdego dnia.. 7 Zadanie.. Charakterystyczna dla tych węglowodorów jest reakcja polimeryzacji, polegająca na łączeniu się wielu cząsteczek alkenu w jedną cząsteczkę o bardzo długim łańcuchu węglowym.. Reakcje substytucji elektrofilowej są charakterystyczne dla węglowodorów aromatycznych.. Węglowodory nienasycone z podwójnymi wiązaniami nazywa się olefinami (alkenami, węglowodorami nienasyconymi etylenowymi), z potrójnymi wiązaniami - acetylenami (alkinami).a) Nazwy podstawnikowe związków zawierających fluorowce tworzy się przez dodanie do nazwy szkieletu węglowego przedrostka: fluoro-, chloro-, bromo- lub jodo i oznaczeniu odpowiednim lokantem jego położenia; zachowuje się przy tym reguły stosowane dla alkanów (kolejność alfabetyczną, najniższy zestaw lokantów, itd.. Rodzaje polietylenu: Większość produkowanego etylenu jest przetwarzana na polietylen, a z etylenu dzięki różnorodnym procesom chemicznym - na inne związki.Wszystkie wymienione grupy węglowodorów zarówno ciekłe, gazowe jak i stałe występują w ropie naftowej, która jest głównym naturalnym źródłem tych związków Węglowodory znalazły zastosowanie np. jako paliwo (oleje napędowe, benzyny), jako opał i jeden z ważniejszych surowców w przemyśle chemicznym (w procesach otrzymywania m.in. kauczuku, leków, tworzyw sztucznych, barwników i środków ochrony roślin).Zadanie 6.. Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) oraz podaj nazwy systematyczne dwóch węglowodorów o wzorze sumarycznym C 5 H 10, wiedząc, że węglowodór I nie odbarwia wody bromowej, a węglowodór II odbarwia ją.. Występuje w postaci glikogenu w wątrobie, w mięśniach, nerkach, w niewielkich ilościach (20 g) w surowicy krwi.Część 1: ALKANY (parafiny) • nasycone węglowodory acykliczne, o wzorze ogólnym CnH2n+2 • stanowią szereg homologiczny najprostszego alkanu - metanu CH4 • alkany, których cząsteczki zawierają co najmniej 4 atomy węgla, mogą mieć łańcuch prosty lub rozgałęziony (izomery konstrukcyjne) • pierwsze 4 proste alkany mają nazwy zwyczajowe (metan, etan, propan, butan .Węglowodory nienasycone.. Nazewnictwo, wzory sumaryczne i strukturalne związków chemicznych; Związki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt