Opinia wychowawcy klasy o uczniu do stypendium

Pobierz

Wywiązuje się terminowo z podjętych przez siebie przedsięwzięć.. Title.Kliknij: Generator opinii o uczniu.. Jan prezentował wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią, nigdy nie uległ .Opinia wychowawcy o uczennicy: ….. uczennicy klasy.. w ….. Sylwia jest miłą, skromną, bardzo grzeczną uczennicą.. Chodzi oczywiście o te osoby, które na co dzień pracują z danym dzieckiem, a więc najlepiej je znają, na bieżąco orientują się w jego sytuacji edukacyjnej, sposobie bycia, kontaktach z innymi.Aleksandra cechuje samodzielność, zaradność, szybkie tempo pracy, bardzo dobra pamięć, zdolność odnajdywania nowych, ciekawych, twórczych rozwiązań, a także gotowość do podejmowania trudności.. Stosunek do nauki i obowiązku szkolnego.. Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………………………….. Uczniowie lubią jej słuchać.Przyznane od - do: .. Jedyne trudności, o których mogę wspomnieć pojawiły się na początku nauki w klasie pierwszej.Opinia o uczennicy klasy III a -sporządzona przez.. Kiedy i gdzie się urodził?. Uczęszcza do naszej szkoły od 2013 roku- od klasy "0".. Podpis i pieczęć dyrektora szkoły.. Osiągane wyniki w nauce.Przytoczone powyżej przepisy prawne wyraźnie określają, że autorem szkolnej opinii o uczniu ma być pracownik pedagogiczny - nauczyciel, wychowawca oraz specjalista szkolny.. Bliższe informacje udziela Pani Sylwia Wyszyńska tel..

Podpis wychowawcy klasy.

/89/ 648 45 54 e-mail: Przykladowa Opinia 1.doc na koncie użytkownika veronaa • folder opinia o uczniu • Data dodania: 30 lip 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.do przyznania stypendium Wójta Gminy Pomiechówek.. Nazwa szkoły, klasa:…………………………………………………………………………….. Od samego początku pozytywnie wyróżniał się na tle klasy.I Opinia o wynikach w nauce ucznia.. Informacja sporządzana na potrzeby sądu w sprawach rodzinnych i nieletnich.Opinia przygotowywana jest przez wychowawcę, pedagoga lub psychologa szkolnego.. 2 ustawy o systemie oświaty zatwierdza jednego kandydata do stypendium,opinia o uczniu • pliki użytkownika veronaa przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • dorota 2019 PPP.docx, Jakub Stanisławski 2 d mocne i słabe.docxPrzykład opinii wychowawcy klasy o uczniu Wielokrotnie jesteśmy zobowiązani do napisania opinii o uczniu i za każdym razem sprawia nam to kłopot.. Jako wychowawca masz wtedy obowiązek przedstawić opinię o uczniu.. Jan - uczeń Zespołu Szkół Nr ., klasy z rozszerzonym programem nauczania: historii, języka polskiego i języka niemieckiego podczas trzech lat nauki dał się poznać jako uczeń, który zawsze wzorowo wypełniał obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły..

Opinia wychowawcy klasy potwierdzona przez dyrektora szkoly.

Stypendium otrzymują uczniowie: 1) za wyniki w nauce:Opinia o dziecku Miejscowość, data Opinia nauczyciela o dziecku Imię i nazwisko: Zosia N.Data i miejsce urodzenia: Poznań Cel wydania opinii:W związku z zaobserwowanymi, nasilającymi się niepokojąc…Fundacja Rozwoju Regionu Łukta przypomina wszystkim kandydatom do stypendium "Równe Szanse" o uzyskaniu opinii od wychowawcy klasy za rok szkolny 2012/2013.. Opinia o uczniu.. Imię i nazwisko wychowawcy:………………………………………………………………….. OPINIA WYCHOWAWCY O UCZNIU KLASY GIMNAZJUM.. W szkole specjalnej przebywa od klasy .Opinia o uczniu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydana przez nauczyciela zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. Imię i nazwisko .. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w .7.. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w semestrze 9.3..

Opinia o uczniu.

Dane personalne ucznia; Jak się nazywa?. Opinia o uczniu jest załącznikiem do wniosku stypendialnego "Równe Szanse".. Inne przedmioty ulubioneOPINIA WYCHOWAWCY O UCZNIU/UCZENNICY KLASY III GIMNAZJUM.. W której jest klasie?. OPINIA WYCHOWAWCY.. Data urodzenia .. Pieczęć podłużna szkołyMiejscowość, data.. Matematyka (techniki rachunkowe)………………………………………………………….. Załącznik nr 1. pieczęć instytucji.. Jest dobrą organizatorką.. podpis i pieczęć dyrektora szkoły wypodpis chowawcy klasyCzęść III (wypełnia wychowawca klasy).. Nie wiesz, od czego zacząć opinię o swoim uczniu?. Zaswiadczenia o dochodach brutto, osiaganych przez czlonków rodziny ucznia przez ostatnie trzy miesiace poprzedzajace miesiac w którym zostal zlozony wniosek.. .osiąga bardzo dobre i dobre wyniki edukacyjne.. Opinia dla potrzeb Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.. 4. Ilekroć mowa o uczniu należy przez to rozumieć ucznia szkoły publicznej z wyjątkiem szkół dla dorosłych.. Imię Nazwisko jest uczniem klasy - szkoły.. Język polski (technika czytania, pisania, ocena samodzielnych prac pisemnych, poziom wypowiedzi ustnych, znajomość zasad ortografii) ………………………………………………………………………………………………….. Bliższe informacje udziela Pani Sylwia Wyszyńska tel.. Wraz z zaswiadczeniem o sredniej ocen za ostatni semestr nauki.. Uczennica nosi okulary korekcyjne i jest praworęczna.Serwis 45minut.pl został stworzony z myślą o nauczycielach..

Opinia o uczniu:Uczeń zdolny - przykładowa opinia.

Marzena Staniszewska Rubacha.. Co taka opinia powinna zawierać?. posiada bardzo szeroką widzę ogólną.. Czasem trzeba ucznia skierować do poradni psychologiczno-pedagogicznej.. Krótka opinia o uczniu/uczennicy: /podpis wychowawcy/ ………………………………………………….kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski, wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły (w przypadku jej braku - radzie pedagogicznej), w terminie do 24 czerwca 2020 r. Rada szkoły (rada pedagogiczna) po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90h ust.. Gdańsk.OPINIA NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY O UCZNIU.. Warunkiem koniecznym przyznania stypendium jest pozytywna opinia wychowawcy klasy zatwierdzona na posiedzeniu rady pedagogicznej.. Anna Ciepał.. /89/ 648 45 54O stypendium samorządu miasta Gdyni mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych lub artystycznych, najzdolniejsi uczniowie szkół średnich, studenci zamieszkali na stałe w Gdyni oraz młodzież pochodzenia polskiego zamieszkała na terenie byłego ZSRR i ucząca się w Trójmieście (szkoły i .Title: Wniosek ucznia o przyznanie stypendium motywacyjnego Author: xxx Last modified by: Pedagog Created Date: 9/11/2018 11:14:00 AM Other titles wychowawcę na prośbę rodziców….. 2017r.. OPINIA O UCZNIU.. Wniosek (wzór w załączniku nr 1) o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.. Oswiadczenie o dochodach nieopodatkowanych osiaganych z tytulu:Fundacja Rozwoju Regionu Łukta przypomina wszystkim kandydatom do stypendium "Równe Szanse" o uzyskaniu opinii od wychowawcy klasy za rok szkolny 2012/2013.. Opinia wychowawcy klasy: Rozdz.IVp.2.regulaminu Stypendium za osiągnięcia sportowe - może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki: 1) nie powtarzał klasy; 2) uzyskał ocenę z zachowania co najmniej dobrą, 3) nie ma ocen niedostatecznych,Wniosek o przyznanie stypendium, składa wychowawca klasy, a w przypadku branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych - słuchacz, do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.. Podpis i pieczęć dyrektora szkoły.. Można na niej polegać, ponieważ jest odpowiedzialna i prawdomówna.. Zobacz TUTAJ.. Opinia o uczniu jest załącznikiem do wniosku stypendialnego "Równe Szanse".. I DANE O UCZNIU/UCZENNICY..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt