Ocena opisowa klasa 2 zachowanie

Pobierz

W podobny sposób konstruuję oceny końcoworoczne.. Zachowanie.. Bardzo lubiana.. Można je wykorzystać przy pisaniu świadectw szkolnych, informacji dla rodziców.. Polega ono na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu oceny opisowej oraz opisowej oceny zachowania.. Ocena opisowa uwzględnia efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia.. Jest punktualny, systematyczny, aktywnie uczestniczy w zajęciach.. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach I-III uwzględnia następujące obszary zachowania: zachowanie ucznia na lekcji ( od 1 do 4 ) udział ucznia w życiu klasy i szkoły ( od 1 do 4 ) umiejętność .Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć edukacyjnych w klasie, jak i poza nią.. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: oceny z zajęć edukacyjnych, promocje do klasy programowo wyższej.. Obejrzyj inne schematy oceny opisowej, wybierając je w drzewie danych.. 2 Ocena opisowa pozwala na elastyczność i indywidualizację dostosowania działań nauczyciela do potrzeb każdego dziecka.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.. Prawo ucznia do sukcesu - podsumowanie i wnioski Bibliografia WstępOCENA KOŃCOWOROCZNA I ŚRÓDROCZNA JEST OCENĄ OPISOWĄ..

Ocena opisowa w praktyce 2.1.

Jest koleżeńska, uczynna i zgodnie współpracuje w grupie.Mając już podstawową wiedzę, czy zrealizowaliśmy program i wiemy, co uczeń powinien osiągnąć po każdej klasie, możemy przystąpić do pisania świadectwa.. Przejawia zdolności organizatorskie.. - samodzielnie dokonuje oceny swojego zachowania.. Czyta: biegle / płynnie / poprawnie / w nierównym tempie.Już w pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego planowanie zasad i form oceniania jest jednym z najważniejszych elementów opracowanej przez nauczyciela koncepcji nauczania.. Ocena z zachowania uwzględnia w .2.. [2] - stopnie skali ocen (poziomy) [3] - wyrażenia oceniające 7.. Wzorowe Bardzo dobre Dobre Poprawne Nieodpowiednie Naganne Motywacja ocen nagannych z zachowania.. Ważniejsza niż ocena sumaryczna jest umiejętność refleksji nad tym, kim jestem.REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III 1.. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: wywiązywanie się z obowiązków ucznia;Kryteria rocznych ocen opisowych zachowania - klasa II .. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami.. Nazwisko i imię ucznia Ocena opisowa 1 13.. Oceny opisowe zachowania.. 3.Schemat oceniania opisowego - Osiągnięcia edukacyjne śródroczne/roczne w kl. 2 Rodzaj: ocena opisowa Poziom: 2 Opis: Przedmiotowy system oceniania z edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania zgodne z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej KLASA II Aktywny: Tak Opis Wspaniale (6) Bardzo dobrze (5) Dobrze (4) Postaraj się (3) Pracuj .Autorski model oceniania zachowania w klasach 1-3 SP..

Ocena opisowa a druk świadectwaII.

Wielu nauczycieli przenosi więc edukacje społeczną do zachowania.. Tak naprawdę, nie ma na to jednoznacznych wytycznych.. Dlatego też, wykorzystując nabyte już przeze mnie pewne doświadczenie w formułowaniu ocen opisowych, pragnę przedstawić propozycje jej formułowania.. Uczennica bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań.. Ustala się jedną śródroczną/roczną ocenę opisową z zachowania.. Obejrzyj schematy dotyczące zachowania, dostępne z gałęzi Biblioteka/ Opis zachowania oraz sche-maty oceny diagnostycznej dostępne z gałęzi Biblioteka/ Ocena diagnostyczna.Nazwisko i imię i ucznia Nazwa przedmiotu Nazwisko i imię nauczyciela Uzasadnienie oceny 11.. Uzasadnienie oceny 12.. Funkcje oceny opisowej 1.2.. Ocena i ocenianie uczniów 1.1.. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia :4.. Obejmują one poziom opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową klasy drugiej oraz opis oceny z zachowania.KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I - III W klasach I -III ocena zachowania jest oceną opisową wg następującej skali 6p - zachowanie wzorowe 5p - bardzo dobre 4p - dobre 3p - poprawne 2p - nieodpowiednie 1p - naganne ZACHOWNIE WOROWE - 6p 1..

- kontroluje swoje zachowanie.

Ocena taka ma za zadanie: dać dziecku i jego rodzicom informację o tym, co już umie a nad czym musi jeszcze popracować, uwzględniać możliwości dziecka, brać pod uwagę wkład pracy dziecka, zachęcać do dalszej pracy,Wymagania do formułowania oceny z zachowania ucznia klas I -III.. Spis treści Wstęp 1.. Czyta biegle, wyraziście, ze zrozumieniem.OCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA II -przykłady Uczennica przestrzega zasad kulturalnego zachowania.. Nazwisko i imię ucznia.. Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej.. Jest pracowita i obowiązkowa, umie .i oceny zachowania w formie opisowej.. Ocenianie zastępujemy sprawdzaniem przez ucznia, co już umie, a co jeszcze przed nim.. W ocenie opisowej półrocznej wyróżniamy 3 etapy: - ocena zachowania, - ocena opisowa poszczególnych edukacji, - zalecenia do dalszej pracy.Przedstawiam propozycje ocen opisowych dla uczniów II klasy Szkoły Podstawowej.. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:OCENA OPISOWA NA ŚWIADECTWIE Świadectwo jest dokumentem, dlatego przy formułowaniu oceny opisowej należy unikać zwrotów niejasnych i starannie dobierać słownictwo.. W klasach I-III oceną klasyfikacyjną śródroczną i roczną jest ocena opisowa..

-potrafi ocenić swoje zachowanie.

Ocenianiu podlega: •zachowanie ucznia, •umiejętności i wiedza.. Wzorowe - Uczeń wzorowo jest przygotowany do zajęć lekcyjnych.. Zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania w czasie zajęć i zabaw.. Zakres i przedmiot oceny opisowej ucznia.. ZACHOWANIE W różnych sytuacjach i miejscach zachowuje się wzorowo / właściwie / raczej poprawnie.. Kolejny zapis dotyczący oceniania w edukacji wczesnoszkolnej pojawił się w rozporządzeniu z dnia 7 września 2004 r. i traktował o obowiązku przygotowywania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocen zachowania w formie opisowej.WYRAŻENIA OCENIAJĄCE DO OCENY OPISOWEJ.doc (110 KB) Pobierz TWORZENIE OBRAZU SIEBIE 1.Samoświadomość: - uczeń ma pozytywny obraz samego siebie - wyciąga wnioski z zachowań własnych i innych - jest świadomy swojego zachowania Wyrażenia oceniające: uczeń nie ocenia siebie pozytywnie / nie lubi wypowiadać się na swój temat / nie potrafi wyciągać wniosków z zachowań .Plik ocena opisowa na koniec roku do wklejenia do dziennika (klasa 2).doc na koncie użytkownika kisasik • folder Ocena opisowa • Data dodania: 20 cze 2010 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.OCENA OPISOWA - KLASA II SEMESTR I NAZWISKO I IMIĘ.. Wyznaczniki oceny opisowej 1.3.. Wewnątrzszkolny system oceniania 2.. Wobec innych - kulturalna, życzliwa i koleżeńska.. Ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy.. Ocena opisowa z edukacji nie ma wpływu na ocenę z zachowania.. Ocenę opisową z zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie.. Ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć dydaktycznych ucznia w zakresie: edukacji polonistycznej: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie,Na zachowanie mamy 7 linijek.. Chętnie podejmuje dodatkowe działania szkolne.. Oceny zachowania.. - dostrzega wady i zalety w swoim zachowaniu.. - wierzy we własne siły.Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej.. Zna i respektuje reguły oraz zasady dotyczące norm współżycia w szkole.Ogólne kryteria oceniania zachowania 1.. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem ręcznym lub w postaci elektronicznej.. W klasach I-III szkoły podstawowej przeprowadza się klasyfikowanie roczne.. Wypowiada się wyczerpująco, pełnymi zdaniami.. Ustala ją nauczyciel - wychowawca, uwzględniając w tej kwestii opinie uczących w danej klasie nauczycieli, Zespołu Wychowawczego oraz innych pracowników szkoły.. Szczególnie dotyczy to charakterystyki uczniów, którzy mają trudności w nauce, problemy z zachowaniem.Ocena opisowa to czasem trudne wyzwanie dla nauczyciela, szczególnie młodego stażem.. Oceny szkolne w opinii uczniów i rodziców 2.2.. ZACHOWANIE Klasa 1Plik II klasa ocena opisowa.doc na koncie użytkownika alicja2106 • folder ocena opisowa, dla wychowawcy • Data dodania: 3 lut 2010Formułowanie oceny opisowej ucznia nie jest czynnością łatwą.. EDUKACJA POLONISTYCZNA Wypowiada się: słowami / zdaniami / zdaniami złożonymi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt