Wnioski do pracy wychowawczej w klasie 8

Pobierz

zajęcia rekreacyjno - sportowe.. Promowanie zdrowego trybu życia, propagowanie sportu, aktywnego wypoczynku i właściwego odżywiania się.. Grupa jest objęta cyklem edukacyjnym "Nowazaopatrzenie klas w mydło, papier toaletowy.. Organizowanie wycieczek, obserwacja naturalnego środowiska.. PRZYKŁADOWY KWESTIONARIUSZ.. Plan pracy w bieżącym roku szkolnym -Wybór samorządu klasowego, łączników z biblioteką, zaplanowanie wycieczek szkolnych.. -stosowanie form i zwrotów grzecznościowych, -zasady kulturalnego komunikowania .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 nauczyciela wspomagającego dla uczennicy klasy 1 szkoły podstawowej.. Jako wychowawczyni klasy dbam o to, by moja współpraca z rodzicami układała się jak najlepiej, by rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/2019 1.. Klasa Ic liczy 23 uczniów: 8 chłopów i 15 dziewczynek.. 5.Plan pracy wychowawczej Klasy 1-4 Technikum Handlowe Opracowanie Edyta Wojda-Kielak Cele ogólne: − Wzajemne poznanie się, integracja zespołu klasowego, wzmocnienie więzi emocjonalnych w klasie; − Przygotowanie do życia w społeczności lokalnej; − Nabycie lepszych umiejętności uczenia się, samopoznanie w celu wzmocnienia wiary wWdrażanie do samodzielnego myślenia i formułowania oczekiwań..

Moje miejsce pracy - szkoła i klasa.

Praca wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcza obejmuje realizację treści zawartych w "Podstawie programowej wychowania przedszkolnego" z dnia 14 lutego 2017 roku oraz oparta jest na "Programie wychowania przedszkolnego" PWN Elżbiety Kordos.. Polonii w Słupsku.. Wnioski/plany do dalszej pracy dydaktyczno - wychowawczej - stosować IT w geografii i podwyższać swoje umiejętności w tym zakresie - przygotować uczennicę do Olimpiady Geograficznej - przygotowywać uczniów do Olimpiady Wiedzy o Powiecie oraz do innych konkursów geograficznychWniosek: Prowadzone badania wykazały, że rodzice i uczniowie uczestniczyli w tworzeniu koncepcji pracy szkoły i partycypują w ustalaniu najważniejszych dla szkoły priorytetowych zadań i celów mających wpływ na proces uczenia się i wychowania.. ia wychowawcy o klasie, osiągnięcia, problemy, sposoby ich rozwiązań, współpraca z rodzicami, wnioski do dalszej pracy wychowawczej .Wnioski: 1 .. słuchanie CDbamy o kącik książek i czasopism Wdrażam uczniów do wzajemnego szacunku i wzajemnej pomocy, uświadamiam im konieczności szacunku wobec innych: nauczycieli, rodziców, osób starszych.. Jak się zdrowo odżywiać?. Wnioski do pracy wychowawczej w roku przyszłym: W dalszym ciągu, konsekwentnie nagradzać uczniów prezentujących kulturalne zachowania i właściwe postawy..

Zapoznanieilość opuszczonych godzin w klasie ... Opin.

DIAGNOZY WYCHOWAWCZEJ KLASY.. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią.. Wnioski do dalszej pracy W drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 będę nadal realizować założenia zawarteProponujemy zatem dokonanie analizy sytuacji wychowawczej zespołu klasowego na podstawie kwestionariusza ankiety, dzięki której łatwiej będzie opisać najważniejsze obszary związane z zachowaniem uczniów i ich rozwojem społecznym.. - Kontynuacja programu własnego "Dziecko w świecie liter " - Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, gratulowanie wygranej koledze.. języku angielskim.. Wychowanie rodzinne.. Kultura współżycia z innymi, tolerancja i wzajemny szacunek, radzenie sobie z własną i cudzą agresją.. Do sprawdzianu z edukacji polonistycznej przystąpiło 106 uczniów klas pierwszych, a z matematycznej 105 uczniów .. zachęcanie do udziału w zajęciach SKS ,rajdach.. W badaniu najsłabiej wypadła 2E, która nie jest klasą o niskich umiejętnościach, ale jest klasą .. Zadania Cele wychowawcze Sposoby realizacji 1.. Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają..

Poznawanie samego siebie i swego miejsca w klasie, w rodzinie.

Klasa niekiedy rozbrykana ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.. Uświadomienie więzi łączącej człowieka z przyrodą.. Uczestnictwo w akcjach ekologicznych: Dni Ziemi, Sprzątanie Świata, zbieranie makulatury.Opinia wychowawcy o klasie, osiągnięcia, problemy, sposoby ich rozwiązań, współpraca z rodzicami, wnioski do dalszej pracy wychowawczej .Oddział przedszkolny i klasa I - wychowawca mgr Justyna Grabowska Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasie I w I .. pogadanka na temat: " Wpływ nikotyny na zdrowie człowieka " "Wpływ alkoholu na zdrowie człowieka "7.Sprawozdanie i ewaluacja pracy zespołu wychowawców klas IV- V w ZGSP w Pawłowiczkach Głównymi zamierzeniami działalności zespołu jest: • Kształtowanie pozytywnych postaw wśród uczniów • Integracja międzyklasowa • Wpajanie dobrych zasad ogólnie przyjętego współżycia w grupie • Efektywna realizacja zadań wynikających z planów dydaktycznych i wychowawczych • Rozwijanie wartości i umiejętności związanych z priorytetami szkoły • Wzbogacanie własnego .2 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASA TO MY Zadania szczegółowe 1.Wdrażanie do współżycia w grupie i klasie..

W klasie są uczniowie posiadające orzeczenia z Poradni Psychologiczno ...10.

Wnioski do dalszej pracy.Rodzaj sytuacji Przeprowadzone w klasie ankiety, badania, konsultacje dotyczące sytuacji wychowawczej Opis Rodzaj sytuacji Realizacja tematyki wynikającej z Planu Pracy Wychowawczej szkoły .. Ocena poziomu integracji w klasie:PLAN PRACY WYCHOWAWCY DLA KLAS V W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Lp.. Człowiek jako istota biologiczna, społeczna i duchowa.. Budzenie szacunku do wszystkich form życia w przyrodzie.. zwraca się również na funkcjonowanie ucznia w klasie, jego integrację z grupą oraz .. Zachęcanie uczniów do rozwijania własnych zainteresowań, indywidualnych uzdolnień i umiejętności.8 • wdrażane są wnioski do pracy na poszczególnych przedmiotach (po sprawdzianach i diagnozach).. Tabela nr 8WNIOSKI DO PRACY: 1.. Więzi rodzinne, rola dziecka w rodzinie.. W ciągu minionego półrocza uczyliśmy się współdziałania w grupie, przestrzegania praw i zasad współdziałania zbiorowego, zdrowia i aktywności ruchowej, estetyki i aktywności twórczej oraz poprawnej mowy i logicznego myślenia.2014 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im.. pogadanka na temat: "Czy wiesz co jesz ?". W dalszym ciągu należy rozwijać umiejętność pisania, ponieważ pisanie wypadło słabo.. Systematycznie trzeba przypominać o obowiązujących zasadach i normach zachowania w szkole.. Miała ona na celu rozpoznanie w jakim stopniu uczniowie przygotowani są do podjęcia nauki w klasie drugiej.e) integracja zespołu klasowego, f) wypracowanie i przestrzeganie zasad panujących w zespole klasowym, g) budowanie wzajemnego zaufania, h) kształtowanie .e) wychowawca klasy składa na posiedzeniach rady sprawozdanie z przebiegu i wyników swojej pracy, f) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klasy są zobowiązani poinformować ucznia o przewidzianych dla niego stopniach okresowych (rocznych),.8.. ( próby dzielenia radości innych).Wnioski do pracy: Systematycznie kontrolować frekwencję uczniów ( z naciskiem na uczniów opuszczających pojedyncze godziny śródlekcyjne) Zachęcać uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych i zajęciach pozalekcyjnych- prace w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej szkoły - prace w zespole ds. regulaminu rad pedagogicznych 8.. Rozwój samorządowej działalności uczniów • działania zmierzające do przeciwdziałania i zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID -19; bezpieczna droga do szkoły • Omówienie praw i obowiązków ucznia; wybory samorząduAnaliza pracy klasy ( mocne i słabe strony, sukcesy) Klasa III "b" liczy 16 uczniów 8-dziewczynek i 8 chłopców.. wycieczki piesze i rowerowe.. Rekomendacje:dziecko 4 letnie, 17 trzyletnich oraz 8 dwu i pół letnich.. - Uświadomienie uczniom potrzeb estetycznych i podstawowych zasad higieny.. Działania wychowawcze -zabawy integrujące grupę, -pomoc koleżeńska, -praca w grupie, -udział w imprezach szkolnych i klasowych, Okres realizacji 2.Komunikowanie się z rówieśnikami i dorosłymi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt