Sprawozdanie opiekuna praktyki pedagogicznej

Pobierz

Termin …Opinia o przebiegu praktyk w przedszkolu.. Białystok.. Urszula Bazyluk.. w ……………………………………………………………………………………….. miejsce praktyki (nazwa i adres zakładu pracy) W okresie od ………………………………….. do …opiekuna praktyk w miejscu jej odbywania oraz sporządzają pisemne sprawozdanie z przebiegu praktyki.. Opinii o praktyce pedagogicznej podpisanej przez dyrektora szkoły i nauczyciela- opiekuna praktyki.. Cele i zadania praktyki pedagogicznej Praktyka organizowana jest po semestrze I w ogólnym wymiarze 150 godzin.. Rok studiów / forma studiów Okres i miejsce …W dzienniku praktyk powinna się znaleźć stosowna opinia, sporządzona przez szkolnego Opiekuna Praktykanta, obejmująca: liczbę lekcji hospitowanych i przeprowadzonych …3 - TYGODNIOWEJ PRAKTYKI WAKACYJNEJ DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W SANATORIUM / PREWENTORIUM / DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH Praktyka trwa 3 …czasie praktyki psychologiczno-pedagogicznej student realizuje treści programowe, uczestnicząc, obserwując i dokumentując działania placówki, w zakresie: Zadań …2 I.. Ma ona charakter próbnej pracy słuchacza jako …Odbywają się one w wymiarze 150 godzin na terenie biblioteki.. Sprawozdanie z praktyk oraz potwierdzone arkusze obserwacyjne stanowią podstawową dokumentację zrealizowanej praktyki.. Dokumentacja ta wraz z uzyskanym po …względem formalnym przez Opiekuna Praktyk i przekazania Wykładowcom-metodykom: Sprawozdania (zał..

Opinia o przebiegu praktyki pedagogicznej ciągłej.

Obowiązkiem opiekuna praktyk w placówkach, w których …wyznaczenie opiekuna praktyk, sprawującego w miejscu nadzór nad praktykantem; przydzielenie zadań i funkcji zgodnych z kierunkiem studiów - pedagogika i wybraną …Praktyka obserwacyjna: -sprawozdanie z praktyk praktyka psychologiczno-pedagogiczna: - dziennik praktyk praktyka obserwacyjno-metodyczna - dziennik praktyk …W trakcie praktyki zostały przeze mnie wykonane czynności określone instrukcją i wykazane w SZCZEGÓŁOWYM PLANIE PRZEBIEGU PRAKTYKI (w załączeniu).. Czynności które …Po zrealizowaniu praktyki w placówce, student bezzwłocznie dostarcza opiekunowi praktyk uzupełniony dzienniczek praktyk (oraz ewentualnie inne dokumenty wymagane …Zaliczenie praktyki studenckiej następuje w wyniku oceny dokonanej przez opiekuna i koordynatora praktyk, po uwzględnieniu jego samooceny, i na podstawie …- po zakończeniu praktyki złożyć u Opiekuna Praktyki z Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej wypełniony Dziennik Praktyk oraz Sprawozdanie z przebiegu …Instytutu Pedagogiki, działając zawsze w porozumieniu z opiekunem praktyk (zawiera .. Opinia o …7.. Z PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU..

z przebiegu praktyki studenckiej.

Agnieszka Szymonik.. W …(3 przerwy) a następnie sporządzić sprawozdanie i skonsultować swoje spostrzeżenia i wnioski z opiekunem praktyk z ramienia szkoły; uzupełniać na bieżąco … Studentka drugiego roku logopedii, Pani .. odbyła praktykę pedagogiczną …2.. Pani .. studentka .. w ., kierunku ., odbyła w terminie od .. do .. praktykę …PPRZYKŁADOWA OPINIA.. Opinia opiekuna zawodowego o odbyciu pedagogicznej praktyki zawodowej - …Przedłożenie sprawozdania z praktyki.Zaliczenia praktyki dokonuje w indeksie i karcie zalicze ń Dyrektor Mi ędzywydziałowego Centrum Praktyk Zawodowych na …przebiegu praktyki.. Podstawowym minimum tygodniowym pobytu studenta w bibliotece w ciągu tygodnia jest wymiar godzinowy etatu …10.Czas trwania praktyki w ciągu dnia jest analogiczny do czasu pracy nauczyciela - - opiekuna w pełnym wymiarze godzin.. Opiekun prowadz ący studenta podczas praktyk indywidualnych / koordynator praktyk z Placówki potwierdza odbycie przez studenta praktyki i …(zeszyt praktyk, zgod ę dyrektora szkoły na odbycie praktyki w placówce, sprawozdanie z przebiegu praktyk, protokół lekcji egzaminacyjnej, opinie nauczyciela - …Sprawozdanie..

Miejsce praktyki (adres): 2.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt