Wnioski do pracy nauczyciela

Pobierz

Lekcje otwarte.. Rozwijać umiejętności porozumiewania się i zdolności rozumowania.. Jeżeli ten obszar będziemy rozwijać to myślę, że dziewczynka poczuje wewnętrzny spokój i chętniej będzie brała udział w zajęciach grupowych, a nie tylko indywidualnych.. Rozwijanie umiejętności społecznych.. Promowanie zdrowego trybu życia, propagowanie sportu, aktywnego wypoczynku i właściwego odżywiania się.. Informują rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu.. • podnoszenie kwalifikacji, poziomu wiedzy pedagogicznej i umiejętności na różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych organizowanychW zwiazku z tym ponizej publikujemy do pobrania wniosek o zatrudnienie nauczyciela wspomagajacego/ specjalisty/ asystenta nauczyciela/ pomocy nauczyciela.Jak napisac podanie o prace - informacje i wzor do.Nauczyciele dokonują analizy wyników nauczania i zachowania w klasach 1-3, wyciągają wnioski do dalszej pracy dydaktyczno- wychowawczej.. 8 pkt 2 KN: wniosek nauczyciela mianowanego o rozpoczęcie dodatkowego stażu w związku z powtórnym nieuzyskaniem akceptacji komisji kwalifikacyjnej.. Wykorzystywać programy multimedialne do nauki na zajęciach fabryki wiedzy 4.. W grupie mają miejsce konflikty, ale są one krótkotrwałe i dotyczą zwykle sporów o zabawki bądź też pierwszeństwa przy rozdawaniu prac.WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: 1..

Wnioski do dalszej pracy.

- Tworzenie warunków do osiągnięcia dojrzałości szkolnej poprzez realizację zadań wwarsztatu pracy nauczyciela; doskonalenie nauczycieli • Dbałość i wzbogacanie w środki dydaktyczne pracowni językowych.. Rozwijać umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz wykorzystywania ich w procesie zdobywania wiedzy.. zm.) wnoszę o dokonanie oceny mojej pracy na stanowisku nauczyciela/wychowawcy w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie.5.. Czerwiec 2016 Wszyscy nauczyciele.. Szkolenia rady pedagogicznej lub zespołów przedmiotowych: Prowadzone szkolenia RP.. Zachęcanie uczniów do rozwijania własnych zainteresowań, indywidualnych uzdolnień i umiejętności.Sprawozdanie z pracy nauczyciela w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym oraz Niepublicznym Gimnazjum w K. w roku szkolnym 2015/2016 okres I Imię E.. Lekcje koleżeńskie.WNIOSEK NAUCZYCIELA O DOKONANIE OCENY PRACY Na podstawie art. 6a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn..

Motywować uczniów do systematycznej pracy.

Zdalne nauczanie Wnioski do pracy 1.zainteresowań uczniów; stosuje w swojej pracy indywidualizację nauczania, procesem lekcyjnym kieruje tak, aby każdy uczeń na zajęciach był aktywny; Analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno- wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracyWnioski do dalszej pracy Wprowadzanie innowacji pedagogicznych, wdrożenie autorskich programów, efekty wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy oraz podwyższania jakości pracy szkoły.. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią.. 19.Dzieci mają bardzo dużo energii, lubią zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, chętnie układają puzzle - układanki, klocki.. Nazwisko D. Nauczany przedmiot, dodatkowe funkcje Język angielski, wychowawca klasy IV Łączna liczba godzin 29 Koła pozalekcyjne 2 (ZDW oraz zajęcia dodatkowe rozwijające z języka angielskiego) Podnoszenie własnych kwalifikacji Studia podyplomowe-Studia zaoczne-Kursy, warsztaty Szkolenie pt. "Dziecko z cukrzycą .Wyciągnięte wnioski pozwalają wtedy wyeliminować błędy i poprawić jakość pracy nauczyciela i wyniki uczniów..

Wzmocnienia pozytywne, motywowanie do pracy, ćwiczenia pobudzające do aktywności własnej.

Podnieść rangę pracy w Samorządzie Uczniowskim; uświadamiać uczniom konieczność prezentowania wzorowej postawy uczniowskiej jako członka RSU.Wnioski do dalszej pracy: 1.. 9g ust.. Stymulowanie rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami ucznia.. Kłopoty z stosowaniem się do norm panujących w grupie ma .Wnioski do pracy wychowawczej z poprzednich lat szkolnych.. OBSZAR: 5.. Gromadzenie materiałów i pomocy.. 5.Wniosek: Nauczyciele współpracują ze sobą w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych i ich zdaniem osiągają zamierzone efekty.. 1 KN: wniosek nauczyciela o wydanie nowego aktu nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego w związku z uzyskaniem innych kwalifikacji.. Usprawnianie koncentracji i trwałości uwagi.. Starają się kulturalnie zwracać do siebie; używają słów: proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia.. Indywidualizować pracę uczniów 5.Wnioski do dalszej pracy: - Realizacja programów do pracy indywidualnej - Kontynuacja programu własnego " Zanim zaczniemy pisać" - Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, gratulowanie wygranej koledze.. Wniosek: Wszyscy nauczyciele zadeklarowali, że pomagają sobie nawzajem w dokonywaniuautorefleksji); wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka; odsunięcie na krótki czas od zabawy; zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji).Art..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt